Các biện pháp bảo vệ và cải tạo môi trường

  • Câu hỏi:

Những biện pháp bảo vệ và cải tạo môi trường là gì?

1. Hạn chế sự tăng nhanh dân số
2. Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên
3. Tăng cường trông rừng ở khắp mọi nơi
4. bảo vệ các loài sinh vật
5. Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm
6. Tạo ra các loài vật nuôi, cây trồng có năng suất cao
7. Tăng cường xây dựng các công trình thuỷ điện YOMEDIA

  • A. 1, 2, 3, 4, 7
  • B. 1, 2, 4, 5, 6
  • C. 2, 3, 4, 5, 6
  • D. 1, 3, 4, 5, 7

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE