Các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

Theo quy định tại Điều 68 Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể:

- Thu gom, xử lý nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

- Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải rắn theo quy định của pháp luật;

- Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động;

- Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;

- Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ môi trường.

Đối với cơ sở sản xuất hoặc kho tàng thuộc các trường hợp sau phải có khoảng cách bảo đảm không có tác động xấu đối với khu dân cư: có chất dễ cháy, dễ nổ; có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh; có chất độc hại đối với người và sinh vật; phát tán bụi, mùi, tiếng ồn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người; gây ô nhiễm nguồn nước.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường phải có bộ phận chuyên môn hoặc nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường; phải được xác nhận hệ thống quản lý môi trường theo quy định của Chính phủ.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà anh/chị thắc mắc. Anh/chị có thể tham khảo chi tiết tại Luật bảo vệ môi trường năm 2014 để nắm rõ hơn về quy định này.

Trân trọng!