Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính

Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính?

Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính?

A.  Mạch khuếch đại.

B.  Phần ứng.

C.  Phần cảm.

D.  Ống chuẩn trực.

Đáp án   D