Benzyl là gì

Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:

Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:

A.  phenyl và benzyl.

B.  vinyl và anlyl.

C.  anlyl và vinyl.

D.  benzyl và phenyl.

Đáp án   D Gốc C6H5-CH2-:benzyl , C6H5-: phenyl , CH2=CH- : vinyl, CH2=CH-CH2: anlyl.

Đáp án D.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Benzyl là gì