bạn an đọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 40% số trang

bạn Anđọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhấtđọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ 3đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?

* giải hẳn ra hộ mình các bạn nhé !!!!!

Được cập nhật 25 tháng 4 2017 lúc 10:52

90 trang chiếm số phần là : 8 - 5 = 3 ( phần )

Ngày thứ hai đọc được số trang là : 90 / 3 * 8 = 240 ( trang )

240 trang chiếm số phần là : 3 - 1 = 2 ( phần )

Số trang của cuốn sách là : 240 / 2 * 3 = 360 ( trang )

Đáp số : 360 trang

ng` ta bảo là 5/8 số còn lại chứ đâu phải là 5/8 quyển sách đâu. theo mình thì vì ngày 2 đọc 5/8 số còn lại sau ngày 1 nên ngày 3 là 3/8 số còn lại sau ngày 1 mà số còn lại sau ngày 1 sẽ = 2/3 số trang sách => số sách ngày 3 sẽ = (3/8).(2/3)=1/4(quyển sách)vậy 90 trang =1/4 quyển sách => quyển sách dày: 90:(1/4)=360(trang)

360 dung 100% nho k day nhe

360 trang

mk xem giải đó

360 trang đấy nhé

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

360 teng

Mình nghĩ phải là 30 trang còn lại cơ.

360 trang vì mk làm rồi bạn nào có yêu cầu thì mk gửi cách giải dễ hiểu nhất cho nha

360 trang  ^-^ !!!!!!!!!!!

Lê Duy Khang chắc đúng ko zậy

số phần trang sách còn phải đọc sau 1 ngày là:

1- 1/3 = 2/3 ( số trang)

số phần trang sách đọc ngày 2 là:

5/8 - 2/3 = 5/12 ( số trang)

số phần 90 trang sách chiếm là:

2/3 - 5/12 = 1/4 ( số trang)

số trang của cả quyển sách là:

90 : 1/4 = 90 . 4/1 = 360

chuẩn không cần chỉnh luôn

90 trang ứng vs số phần của quyển sách là : 1-5/8=3/8( tổng số trang sách)

số trang sách còn lại sau ngày thứnhất là: 90:3/8=240(trang)

240 trang ứng với số phần là : 1-1/3=2/3(tổng số trang sách)

quyển sách an đọc có số trang là : 240:2/3=360(trang sách)

chúc bạn học tốt ^-^ cốlên

Phân số ứng với 90 trang là :

1-5/8=3/8

3/8 số trang của cuốn sách là:

90:3/8=240 ( trang )

240 trang sách chiếm số phần là:

1-1/3=2/3

Số trang của cuốn sách là:

240:2/3=360 ( trang )

Đáp số: 360 trang

truoc đây bạn làm saui rồi đó phải bằng 350/

\(gd\)ngu nhƯ bò ĐM

vậy nếu ko có chữ còn lại của ngày 2 thì làm sao?

90 trang chính là: 1-5/8=3/8 (tổng số trang)

Ngày thứ hai Anđọcđược là: 90:3/8=240 (trang)

240 trang chính là: 1-1/3=2/3 (tổng số trang)

Số trang của cuốn sách là: 240:2/3=360 (trang)

Đ/s:360 trang

fhfjkghkgjhkjg hsjkfhsgkjhg mj gb fghgjwfgbdfjghg

bạn Anđọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhấtđọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ 3đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?

* giải hẳn ra hộ mình các bạn nhé !!!!!

Được cập nhật 6 tháng 8 2017 lúc 15:44

Phân số chỉ số trang An đọc được trong ngày thứ nhất là:

\(1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)(số trang)

Phân số chỉ số trang bạn An đọc trong ngày thứ hai là:

\(\frac{2}{3}\times\frac{5}{8}=\frac{5}{12}\)(số trang)

Phân số chỉ số trang bạn An đọc trong ngày thứ ba là:

\(1-\left(\frac{1}{3}+\frac{5}{12}\right)=\frac{1}{4}\)(số trang)

Vậy cuốn sách đó có tất cả số trang là:

\(90\div\frac{1}{4}=360\)(trang)

Đs:

360 trang

đúng nhưng không giải hẳn ra

Bạn An đọc 1 cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2 đọc 5/8 số trang sách còn lại. Ngày thứ 3 đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?

tích minh minh h cho!!!!

cuốn sách có 360 trang

dfbinicfibx