bạn an đọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 2/7 số trang

Hoa đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc 2/7 số trang. Ngày thứ hai đọc 9/20 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 44 trang. Hỏi quyển sách Hóa đọc có bao nhiêu trang ?

Sau ngày đọc thứ nhất, phân số chỉ số trang còn lại là:

1 - 2/7 = 5/7 (số trang)

Phân số chỉ số trang đọc ngày thứ hai là:

5/7 x 9/20 = 9/28 (số trang)

Ngày thứ 3 đọc 44 trang ứng với:

5/7 - 9/28 = 11/28 (số trang)

Số trang của quyển sách là:

44 : 11/28 = 112 (trang)

Đáp số : 112 trang

Sau ngày đọc thứ nhất, phân số chỉ số trang còn lại là:

1 - 2/7 = 5/7 số trang

Phân số chỉ số trang đọc ngày thứ hai là:

5/7 x 9/20 = 9/28 số trang

44 trang ứng với:

5/7 - 9/28 = 11/28 số trang

Số trang của quyển sách là:

44 : 11/28 = 112 trang

Đáp số : 112 trang

Hoa đọc 1 quyển sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 2/7 số trang .ngày thứ hai đọc 9/20 số trang còn lại .ngày thứ ba bạn đọc nốt 44 trang .hỏi quyển sách Hoa đọc có bao nhiêu trang

các bn giải giúp mình nha đang cần gấp

Được cập nhật 8 tháng 12 2017 lúc 23:00

đợi tý mk giải cho

112 trang

Giải

Số phầntrang còn lại sau khi đọc ngày1 là:

\(1-\frac{2}{7}=\frac{5}{7}\)

số phần trang còn lại sau khi đọc ngày thứ 2 là:

\(\frac{5}{7}-\frac{9}{20}=\frac{37}{140}\)

Số trang sách của quyển sách Hoa đọc là:

44 :\(\frac{37}{140}=166,48\)

Quỳnh đọc một quyển sách trong 3 ngày . Ngày thứ nhất đọc 2/7 số trang. ngày thứ hai đọc 9/20 số trang còn lại. ngày thứ ba đọc nốt 55 trang. hỏi quyển sách Quỳnh đọc cóbao nhiêu trang?

Được cập nhật 29 tháng 7 lúc 18:31

Số phần trang sách Quỳnh đọc ngày thứ 3 là:

\(1-\frac{9}{20}=\frac{11}{20}\)(phần)

Số trang sách còn lại sau ngày thứ nhất là:

\(55\div\frac{11}{20}=100\left(trang\right)\)

Số phần trang sách còn lại sau ngày thứ nhất là:

\(1-\frac{2}{7}=\frac{5}{7}\)(phần)

Quyển sách Quỳnh đọc có số trang là:

\(100\div\frac{5}{7}=140\left(trang\right)\)

Đáp số\(140\)trang

Học tốt

140 trang bạn nhé

Ngày thứba đọc được là:  \(1-\frac{9}{20}=\frac{11}{20}\)(số trang còn lại)

Số trang còn lại là:  \(55:\frac{11}{20}=100\)(số trang)

Số trang còn lại của ngày thứ nhất chiếm:  \(1-\frac{2}{7}=\frac{5}{7}\)(số trang)

Quyển sách Quỳnh đọc có số trang là:  \(100:\frac{5}{7}=140\)(trang)

Đáp số: 140 trang

Bạn An đọc một quyển sách trong 3 ngày Ngày thứ nhất bạn đọc được 1/3 số trang ngày thứ hai đọc được 5/8 số trang còn lại ngày thứ ba đọc nốt 30 trang còn lại

a Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang

B Tính số trang Bạn An đọc được trong ngày thứ nhất và ngày thứ hai

c số trang Bạn An đọc được trong ngày thứ ba chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số trang của quyển sách

Được cập nhật 13 tháng 5 lúc 9:58

có 117 trang

ngày đầu đọc đc 39 trang

ngày thứ hai đọc đc 48 trang

Bạn Tân đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc \(\frac{1}{2}\)quyển sách, ngày thứ hai đọc 20 trang. Ngày thứ ba đọc nốt 33 trang còn lại. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang.

Được cập nhật 2 tháng 5 2017 lúc 21:37

Sau khi đọc 1/2 quyển sách còn lại số trang là :

20+33=53

Quyển sách đó có số trang là:

53:1/2=106(trang)

Đáp số : 106 trang

Gọi số trang của quyển sách là x, ta có:

x=x.1/2+20+33

x-x.1/2=20+33

x.1/2=53

x=53:1/2

x=106

Vậy quyển sách đó có 106trang

Sau ngày thứ nhất thì quyển sách đó còn:\(1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\)( quyển sách )Ngày thứ nhất và ngày thứ ba đọc được:\(20+33=53\)( trang sách )Quyển sách đó có số trang là:53 :\(\frac{1}{2}\)= 106 ( trang )Vậy quyển sách đó có 106 trang

Lan đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/4 số trang. Ngày thứ 2 đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ 3 đọc nốt trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bạn Nga đọc cuốn sách trong 3 ngày , ngày thứ nhất đọc 1/5 số trang , ngày thứ hai đọc 2/3 số trang còn lại , ngày thứ ba đọc nốt 200 trang .

a) Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang

b) Tính số trang Nga đọc trong 2 ngày đầu

c) Tính tỉ số trang sách bạn đọc trong này thứ hai và ngày thứ ba

d) Ngày thứ nhất bạn đọc số trang sách chiếm bao nhiêu % cả quyển sách

Được cập nhật 9 tháng 5 2019 lúc 10:46

a) Phân số ứng với 200 trang:

1-(1/5+2/3) = 2/15

quyển sách đó có: 200: 2/15 = 1500 (trang)

b) số trang đọc 2 ngày đầu: 1500 - 200 = 1300 (trang)

c) Tỉ số trang sách bạn đọc trong ngày thứ 2 vày ngày thứ 3 : 1/5 + 2/3 = 13/15

d) Ngày thứ nhất đọc: 200 : 5 = 40 (trang)

Ngày thứ 1 đọc chiến số % : 40: 1500 *100 = 8/3 %

a Quyển sách đó có :

200:(1-2/3):(1-1/5)=750 ( trang )

b   Số trang ngày đầu đọc được là:

750x1/5=150 ( trang )

Số trang ngày thứ hai đọc được là :

(750-150)x2/3=400 ( trang )

c   Tỉ số phần trăm giữa số trang đọc được ngày thứ hai với ngày thứ ba là :

400:200=2=200%

d  Tỉ số phần trăm giữa số trang đọc được ngày đầu với số trang cả quyền là :

150:750=0,2=20%

Chuẩn ko cần chỉnh

lan đọc một quyển sách trong 3 ngày .Ngày thứ nhất đọc 1/4 số trang , ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại . Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng . Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang

90 trang còn lại chiếm :

\(1-\frac{1}{4}-60\%=\frac{3}{20}\)(quyển sách)

Số trang của quyển sách :

\(90:\frac{3}{20}=600\left(trang\right)\)

Đ/S:....

#H

Bạn Hương đọc một quyển sách. Ngày thứ nhất Hươngđọc được 1/3 sốtrang. Ngày thứ hai đọc được 3/4 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọcnốt 20 trang thì xong. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

Được cập nhật 26 tháng 4 2017 lúc 22:52

Ngày thứ hai đọc được số phần quyển sách là:

(1 - 1/3) * 3/4 = 1/2 (quyển sách)

Ngày thứ ba đọc được số phần quyển sách là;

1 - 1/3 - 1/2 = 1/6 (quyển sách)

Quyển sách có số trang là:

20 : 1/6 = 120 (trang)

Vậy quyển sách có 120 trang.

Lan đọc 1 quyển sáchtrong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 1/4 số trang. ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Được cập nhật 15 tháng 6 lúc 17:33

Ngày thứ hai Lan đọc số phần cuốn sách là:

\(60\%\times\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{9}{20}\)(cuốn sách)

Ngày thứ ba Lan đọc số phần cuốn sách là:

\(1-\frac{1}{4}-\frac{9}{20}=\frac{3}{10}\)(cuốn sách)

Cuốn sách đó có số trang là:

\(90\div\frac{3}{10}=300\)(trang)