Tác giả: Kiquyen2020

Đã đăng: 4 câu hỏi

Top 5 cửa hàng tượng phật Huyện Điện Bàn Quảng Nam 2022
Top 5 cửa hàng tượng phật Huyện Điện Bàn Quảng Nam 2022

Bài viết đánh giá Top 5 cửa hàng tượng phật Huyện Điện Bàn Quảng Nam 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả HĐND - UBND Thị xã Điện ...

Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu 31AA
Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu 31AA

Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối thì quần thể có cấu trúc di truyền như thế nào?A. 31 AA : 11 aaB. 30 AA : 12 aaC. 29 ...

Hình thức của cuộc cách mạng tư sản Anh là
Hình thức của cuộc cách mạng tư sản Anh là

Cuộc cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức là Cuộc cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức là A. cuộc đấu tranh thống nhất ...

Aabbdd có bao nhiêu giao tử
Aabbdd có bao nhiêu giao tử

Cho biết tính trạng màu hoa do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó khi có mặt cả 3 alen trội A, B, D thì quy định ...