Are there any posters in the room nghĩa là gì

Ngữ pháp: Unit 14 Are there any posters in the room

1. Khi muốn trình bày về sự tồn tại (không tồn tại) của nhiều vật một cách tự nhiên ta dùng cấu trúc: There are + danh từ số nhiều. (Có nhiều...) There are + danh từ số nhiều + nơi chốn.(Có nhiều...) Xem chi tiết

Lesson 1 - Unit 14 trang 24,25 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) This is a picture of my room. Đây là tấm hình phòng mình. Are there any chairs in the room? Có nhiều chiếc ghế trong phòng không? Yes, there are. Xem lời giải   Quảng cáo

Lesson 2 - Unit 14 trang 26,27 SGK Tiếng Anh lớp 3

Audio script This is my bedroom. There's a bed in the room. There's a desk. There are two chairs. There's also a TV on the desk, but there aren't any wardrobes in my bedroom. Xem lời giải

Lesson 3 - Unit 14 trang 28,29 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 4. Read and circle. (Đọc và khoanh tròn). 1. Are there any cupboards in the living room? Có cái tủ chén nào trong phòng khách không? 2. There is one wardrobe in the bedroom. Có một cái tủ quần áo trong phòng ngủ. Xem lời giải

Video liên quan