Ancol bền là gì

Phát biểu nào sau đây đúng nhất về ancol bền?

A. Ancol là những hợp chất hữu cơ, phân tử có chứa nhóm hiđroxyl (OH).

B. Ancol là những hợp chất hữu cơ, phân tử có một hay nhiều nhóm hiđroxiyl (OH) liên kết với các nguyên tử C lai hóa sp3.

C. Khi thay một hay nhiều nguyên tử H của ankan bằng một hay nhiều nhóm OH thì hợp chất tương ứng thu được gọi là ancol.

D. Ancol là hợp chất hữu cơ mà phân tử chứa một hay nhiều nhóm hiđroxyl (OH) liên kết với gốc hiđrocacbon.

Đáp án B

Những ancol bền có 1 hay các nhóm OH gắn với C no hay cũng chính là C lai hóa sp3(toàn liên kết đơn)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Ancol bền là gì