Âm thanh truyền trong môi trường nào sau đây

Âm thanh truyền nhanh nhất trong môi trường nào sau đây

Âm thanh truyền nhanh nhất trong môi trường nào sau đây

A.  Không khí.

B.  Thủy ngân.

C.  Thủy tinh.

D.  Ete.

Đáp án   C