9m6dm bằng bao nhiêu m

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

9m6dm=...............m        8kg375g=...............kg         5 tấn 436kg=................tấn       68,543m=................mm

72ha=..................km       7,47m=...................dm        9876cm=.................m          45km3dam=.................km

Được cập nhật 22 tháng 8 2016 lúc 15:23

9m6dm = 9,6m

8kg375g = 8,375kg

5 tấn 436 kg = 5,436 tấn

68,543m = 68543mm

7,47m = 74,7dm

9876cm = 98,76m

45km3dam = 45,03km

Câu 72ha = .....km

sửa lại 72ha = 0,72 km2hoặc 72hm = 7,2 km

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a.123,9 ha =km²

b.36,9 dm² =  m²

c.2 tấn 35 kg =....tấn

d.21cm 3 mm = ...cm

a.123,9 ha =12390000km²

b.36,9dm² = 0,369 m²

c.2 tấn 35 kg=2,035....tấn

d.21cm 3 mm= .21,3..cm

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

6km = m

18cm =  dm

500m =  km

620kg = tấn

50g = kg

5kg = g

6km = 6000 m

18cm = 1,8 dm

500m = 0,5 km

620kg = 0,62 tấn

50g = 0,05 kg

5kg = 5000g

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

3hm 50m = ..........km

6m6cm = ..............m

257 km = ..............tạ

0,12 tấn = .........kg

3hm 50m = 0,35 km

6m 6cm = 6 , 06 m

257km = ??? tạ ( cái này không đổi được vì km là đơn vị đo độ dài còn tạ là đơn vị đo trọng lượng )

0 ,12 tấn = 120 kg

3hm 50m = 0,35 km

6m 6cm = 6,06 m

km sao đổi ra tạ được, không cùng đơn vị đo

0,12 tấn = 120 kg

Chuyển đổi đơn vị trực tuyến - Hãy Sử dụng Miễn phí các Công cụ Chuyển đổi Độc nhất của chúng tôi

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a)5285 m =5 km 285m = 5,285km.

2063m=...km...m=...km

b)34dm =3 m 4 dm = 3,4 m

786cm =...m...cm =...m

c)6258 g =6 kg 258g = 6,258kg

8047kg=...tấn...kg=...tấn.

Ta có :

\(a)2063m=2km63m=2,063km\)

\(b)786cm=7m86cm=7,86m\)

8047kg=8 tấn 47 kg=8,047 tấn.

a)5285 m = 5 km 285 m = 5,285 km.

2063 m= 2km 63m = 2,063km

b)34 dm =3 m 4 dm = 3,4 m

786 cm = 7m 86cm = 7,86m

c)6258 g =6 kg 258 g = 6,258 kg

8047 kg= 8tấn 47kg = 8,047tấn.

a, 2063m = 2km 63 m= 2,063km

b, 786cm = 7m 86cm = 7,86m

c, 8047kg = 8 tấn 47kg = 8,047 tấn

Mk cx ko chắc lắm

Tk mk nha

1. Viết số hoặc số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

a. 3km 75m = ............. km     15m 6cm = ..........m    0,08km = ..........m     1,2 m = ................... cm

b. 3 tấn 655 kg =...........tấn    4 kg 50 g =...............kg    6,7 tấn = ............kg     0,35kg = ..........g

2. Viết số hoặc số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a. 3064m = .........km..........m = ...........km

b. 57m = ........km..........m =.................km

c. 1789kg =............tấn ..........kg =.........tấn

d. 726 g = .........kg .........g =..........kg.

ai giải tớ tick

Được cập nhật 2 tháng 4 2017 lúc 20:42

1.

a.3km 75m = 3,075km  15m 6cm = 15,06m 0,08km = 80m  1,2m = 120cm

3 tấn 655 kg = 3,655 tấn  4kg 50g = 4,05kg  6,7 tấn = 6700kg  0,35kg = 350g

2.

a. 3064m = 3km 64m = 3,064km

b. 57m = 0,05km 7m = 0,057km

c. 1789kg = 1 tấn 789kg = 1,789 tấn

d. 726 g = 0 kg 726 g = 0,726kg

a.3.075    15,06     80    120

B.3,655    4,05      6700   350

2

A.3km 64m = 3,064m

B.0km 57m = 0,057m

C.1 tấn 789kg = 1,789 tấn

D.0kg 726g = 0,726kg

\(1.\)

\(a.\)\(3km75m\)\(=\)\(3,075km\)

\(15m6cm\)\(=\)\(15,06m\)

\(0,08km\)\(=\)\(80m\)

\(1,2m\)  \(=\)\(12cm\)

\(b.\) 3 tấn 655kg = 3,655 tấn

4 kg 50 g   = 4,05 kg

6,7 tấn    = 6700 kg

0,35 kg   = 350 g

\(2.\)

\(a.\)\(3064m\)\(=\)\(3km64m\)\(=\)\(3,064km\)

\(b.\)\(57m\)\(=\)\(0km57m\)\(=\)\(0,057km\)

\(c.\)\(1789kg\)\(=\)\(1t789kg\)\(=\)\(1,789t\)

\(d.\)\(726g\)\(=\)\(0kg726g\)\(=\)\(0,726kg\)

Lưu ý: Bạn ơi, ở bài 2,t là tấn nhé! Mình viết bị lỗi, mong bạn thông cảm!

điền số thích hợp vào chỗ chấm ;

25050 kg = ...... tấn ...... kg = ....... tạ ....... tấn

4 km 65 m = ......... dam

25050kg=250 tấn50kg=50 tạ 250 tấn

4km65m=406,5dam

Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm : 1\2 ha = ......m vuông ; 2 mét vuông 8 dm mét vuông = ...m vuông ; 63 cm mét vuông =..... M vuông ; 345 m vuông =....ha ; 256m =......km ; 262 kg = ...tấn ; 2m 5cm = ....m ; 2 tấn 65kg =....tấn

Được cập nhật 8 tháng 11 2016 lúc 22:04

5000 m2

2,08 m2

0,63 cm2

0,0345 ha

0,256 km

0,262 tấn

2,5 m

2,065 tấn

chúc bạn học tốt

tk nha bạn

thank you

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2 tấn 5kg = .....................tấn

9245 m=.............................km

4,8 m3=..................dm3

2 giờ 15 phút =....................phút

Được cập nhật 13 tháng 10 2016 lúc 20:13

2, 005 tấn

9,245 km

48 00 dm3

135 phút

bấm đúng mình nha

viết số thích hợp và chỗ chấm :

a) 4320 m = ...........km ........... m = ............km

91 502 dm = ..........km .........dm = ...........km

3068 cm = ............m ............cm = ............m

b) 1860 g = ...........kg ...........g = ..............kg

462kg = ............tạ ...........kg = ............tạ

6072 kg = ........... tấn ........kg = ..............tấn

Được cập nhật 4 tháng 4 2018 lúc 1:02

4320m=4km 320m=4.32km

91502dm=9km 1502dm=9.1502km

3068cm=30m 68cm=30.68m

a) 4320 m = ...........km ........... m = ............km

91 502 dm = ..........km .........dm = ...........km

3068 cm = ............m ............cm = ............m

b) 1860 g = ...........kg ...........g = ..............kg

462kg = ............tạ ...........kg = ............tạ

6072 kg = ........... tấn ........kg = ..............tấn

còn câu b nữa nha