9m 8cm bằng bao nhiêu cm

9m 8cm = . cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là số nào?

A. 98

B. 980

C. 908

D. 9080

Đáp án C