8dm vuông bằng bao nhiêu cm vuông

8dm vuông 15 cm vuông =......... cm vuông

Đáp án của mk là:

8 dm² 15 cm² = 815 cm²

8dm vuông 5 cm vuông = 805 cm vuông

Vậy đáp án là: 805 cm vuông