85 dm vuông bằng bao nhiêu cm vuông

723407cm vuông=     dm vuông      cm vuông

Giúp m gấp với .1dm vuông 35 cm vuông = . cm vuông.

20dm vuông 30 cm vuông=.cm vuông

3075cm vuông = ...dm vuông....cm vuông

5004 cm vuông=dm vuông....cm vuông

142 dm vuông 8cm vuông=cm vuông

Được cập nhật 2 tháng 5 lúc 8:47

\(1dm^235cm^2=135cm^2\)

\(20dm^230cm^2=2030cm^2\)

\(3075cm^2=30dm^275cm^2\)

\(5004cm^2=50dm^24cm^2\)

\(142dm^28cm^2=14208cm^2\)

31m vuông  45 dm vuông=......................m vuông

790 ha=............................km vuông

2m vuông  4dm vuông=.......................m vuông

2,4 m vuông=............................dm vuông

79 dm vuông 4cm vuông=..........................dm vuông

3450cm vuông=..............................m vuông

3m vuông 25 dm vuông=.....................dm vuông

74,235dm vuông=.......................cm vuông

1,4 ha=............................m vuông

197,4 cm vuông=.............................dm vuông

54,28m vuông=................................dm vuông

25 cm vuông  8mm vuông=...................................cm vuông

0,035km vuông=..........................................ha

854dm vuông=..............................m vuông

Được cập nhật 18 tháng 5 lúc 12:49

31,45 m vuông

7,9 km vuông

2,04 m vuông

240 dm vuông

31,45 m vuong

7,9km vuong

2,04m vuong

240 dm vuong

79,04dm vuong

0,345m vuong

325dm vuong

7423,5cm vuong

1400 m vuong

1,974dm vung

5428 dm vuong

25,08 cm vuong

3,5 ha

8,54m vuong

4 m vuông =................cm vuông

16 m vuông =...............dm vuông

308 dm vuông =.............m vuông

1/2 m vuông =................dm vuông

1/2 dm vuông =................cm vuông

1/100 m vuông =................cm vuông

Được cập nhật 7 tháng 9 2019 lúc 20:28

4m2 = 40000cm2

16m2 = 1600dm2

308dm2 = 3,08m2

\(\frac{1}{2}\)m2 = 50 dm2

\(\frac{1}{2}\)dm2 = 50 cm2

\(\frac{1}{100}\)m2 = 100 cm2

~~ tk mk nha~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~Xiumin~~~~~~~~~~~~~~~ @_@

~!~ Mơn ~!~ ^^

4 m vuong =40000cm vuong

16m vuong =1600 dm vuong

minh chi lam den day ma thoi.

~HOC TOT NHA BAN~

n đường thằng cắt nhau tịa 1 điểm tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh ( không tính góc bẹt , n lớn hơn bằng 2 )

4 m vuông 13 cm vuông = ..... cm vuông

600 dm vuông = .... m vuông

1 phần 4 m vuông = ..... m vuông

3 phần 10 m vuông = .... dm vuông

507 cm vuông = ... dm vuông .......... cm vuông

Được cập nhật 30 tháng 4 2018 lúc 22:01

a) =40013cm vuông

b) =6m vuông

c) =0,25m vuông

d) =30dm vuông

e) =5dm vuông 7cm vuông

\(4m^213cm^2=40013cm^2\)

\(600dm^2=6m^2\)

\(\frac{1}{4}m^2=0,25m^2\)

\(\frac{3}{10}m^2=30dm^2\)

\(507cm^2=5dm^27cm^2\)

TK nha bn ~~

Cảm ơn mấy bạn nha ! Các bạn học giỏi quá tớ chắc phải học thêm nhiều

45 dm 45 cm = cm 23 cm vuông = dm vuông 3 m vuông 5 dm vuông bằng bao nhiêu m vuông

\(45dm45cm=495cm\)

\(23cm^2=0,23dm^2\)

\(3m^25dm^2=3,05m^2\)

45dm 45cm = 495cm

23cm2= 0,23dm2

3m25dm2= 3,05m2

45dm45cm=495cm

23cm2=0,23dm2

3m25dm2=3,03m2

1ha= ....km vuông

21m vuông 4dm vuông=....... dm vuông

120 dm vuông 83cm vuông=.........cm vuông

7cm vuông 50 mm vuông=.........mm vuông

1dam=.......ha

709mm vuông=.......cm vuông=......mm vuông

358 dm vuông =.......m vuông= ......dm vuông

1620m vuông=.....dam vuông=........m vuông

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

100cm vuông=.......dm vuông     2300cm vuông=......dm vuông   1992dm vuông=....... cm vuông

1dm vuông= ...... cm vuông      45dm vuông=.......cm vuông    9900cm vuông=......dm vuông     10dm vuông 39cm vuông=......cm vuông

5dm vuông 4cm vuông=......cm vuông      12000cm vuông=.......dm vuông            1030cm vuông=.......dm vuông.......cm vuông

2.>,<,=

5dm vuông 30cm vuông......503 cm vuông      3020cm vuông.......18dm vuông 57cm vuông

210cm vuông.....2dm vuông 10cm vuông      1863cm vuông.......18dm vuông 57cm vuông

100 cm vuong =1dm vuong         23 cm vuong =23dmvuong  1992dm vuong=199200 cm vuong

1dm vuong =100 cm vuong         45dm vuong=4500 cm vuong      9900 cm vuong=99 dm vuong

39 cm vuong =39 cm vuong

5dm vuong 4 cm vuong=504 cm vuong    12000 cm vuong=120dm vuong

2

5dm vuong 30cm vuong>503 cm vuong       3020 cm vuong>18 dm vuong 57 cm vuong

210 cm vuong =2dm vuong 10cm vuong      1863 cm vuong>18 dmvuong 57cm vuong

1 dm vuông 23 cm vuông=...cm vuông

2 m vuông 4 dm vuông=....dm vuông

30 mm vuông 5 dm vuông=...dm vuông

30 dam vuông 10m vuông=....m vuông

20 hm vuông 6 đảm vuông=....dam vuông

40km vuông 2 hm vuông=....hm vuông

Các bạn giải nhanh giúp mk nha mk cần gấp

Được cập nhật 31 tháng 7 lúc 15:03

1 dm223 cm2= 123 cm2

2 m24 dm2= 204 dm2

30 mm25 dm2= 5,003 dm2

30 dam210 m2= 10,3 m2

20 ha6 dam2= 2006 dam2

40 km22 ha = 4002 ha

1 dm2 23 cm2 = 123 cm2

2 m2 4 dm2 = 204 dm2

30 mm2 5 dm2 = 5,003 dm2

30 dam2 10 m2 = 10,3 m2

20 hm2 6 dam2 = 2006 dam2

40 km2 2 hm2 = 4002 hm2

334dam vuông bằng bao nhiêu HN vuông DAm vuông

300 mm vuông =....cm vuông

500 cm vuông=....dm vuông

700 dm vuông=....m vuông

6000000 mm vuông=.....m vuông

6 m vuông=.....mm vuông

200 mm vuông=...cm vuông

40000 mm vuông=...dm vuông

Các bạn nhanh hộ mk nha mk cần gấp

Được cập nhật 11 tháng 2 lúc 19:31

300 mm2= 3 cm2

500 cm2= 5 dm2

700 dm2= 7 m2

6 000 000 mm2= 6 m2

6 m2= 6 000 000 mm2

200 mm2= 2 cm2

40 000 mm2= 4 dm2

Cảm ơn bn nhà

hifsjgywufuhi
hy8ggweieojgfgwgeg
hifrug8h978rt8