7 mét vuông 68 dm vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông

6705 dm vuông = ........... m vuông ..........dm vuông (cần gấp)

Được cập nhật 7 tháng 10 2017 lúc 8:44

=60 m vuông và 5 dm vuông

675dm vuông=67m vuông = 5 dm vuông

6705dm2=67m25dm

k cho mình nh ^-^

1 dm vuông 23 cm vuông=...cm vuông

2 m vuông 4 dm vuông=....dm vuông

30 mm vuông 5 dm vuông=...dm vuông

30 dam vuông 10m vuông=....m vuông

20 hm vuông 6 đảm vuông=....dam vuông

40km vuông 2 hm vuông=....hm vuông

Các bạn giải nhanh giúp mk nha mk cần gấp

Được cập nhật 31 tháng 7 lúc 15:03

1 dm223 cm2= 123 cm2

2 m24 dm2= 204 dm2

30 mm25 dm2= 5,003 dm2

30 dam210 m2= 10,3 m2

20 ha6 dam2= 2006 dam2

40 km22 ha = 4002 ha

1 dm2 23 cm2 = 123 cm2

2 m2 4 dm2 = 204 dm2

30 mm2 5 dm2 = 5,003 dm2

30 dam2 10 m2 = 10,3 m2

20 hm2 6 dam2 = 2006 dam2

40 km2 2 hm2 = 4002 hm2

334dam vuông bằng bao nhiêu HN vuông DAm vuông

300 mm vuông =....cm vuông

500 cm vuông=....dm vuông

700 dm vuông=....m vuông

6000000 mm vuông=.....m vuông

6 m vuông=.....mm vuông

200 mm vuông=...cm vuông

40000 mm vuông=...dm vuông

Các bạn nhanh hộ mk nha mk cần gấp

Được cập nhật 11 tháng 2 lúc 19:31

300 mm2= 3 cm2

500 cm2= 5 dm2

700 dm2= 7 m2

6 000 000 mm2= 6 m2

6 m2= 6 000 000 mm2

200 mm2= 2 cm2

40 000 mm2= 4 dm2

Cảm ơn bn nhà

hifsjgywufuhi
hy8ggweieojgfgwgeg
hifrug8h978rt8

26km 23cm .........km

165dm .....m .....dm

3079m .......km .......m

15dm vuông 9 cm vuông ............dm vuông

8735 m vuông .........ha

15dam vuông........km vuông

7ha 5m vuông......... ha

GIÚP MÌNH VỚI . MÌNH ĐANG CẦN GẤP . AI BIẾT LÀM THÌ CHỈ MÌNH NHÉ

k đúng cho mình nha

1/ 26,00023

2/ 16m5dm

3/ 3km79m

4/ 15,09 m vuông

5/ 0,0015 km vuông

6/ 7,0000005ha

CẢM ƠN BẠN NHA

kđúng cho mình đi

0,8 ha=....... m vuông

6,302 ha=..........m vuông

2 m vuông 35 dm vuông-........... m vuông

4 ha 75 m vuông=.......... ha

4,37 ha=......... m vuông

0,563 ha=.........dam vuông

15,8 dm vuông=......... cm vuông

14,5 ha=........km vuông

giúp mik nhanh nhanh cực lun nha, cần gấp ai thật nhanh tui tick luôn á.

8000

63020

2,35

4,0075

43700

56,3

158000

0,145

Giúp m gấp với .1dm vuông 35 cm vuông = . cm vuông.

20dm vuông 30 cm vuông=.cm vuông

3075cm vuông = ...dm vuông....cm vuông

5004 cm vuông=dm vuông....cm vuông

142 dm vuông 8cm vuông=cm vuông

Được cập nhật 2 tháng 5 lúc 8:47

\(1dm^235cm^2=135cm^2\)

\(20dm^230cm^2=2030cm^2\)

\(3075cm^2=30dm^275cm^2\)

\(5004cm^2=50dm^24cm^2\)

\(142dm^28cm^2=14208cm^2\)

viết số thích hợp vào chỗ chấm : 5km72 m =....... km ; 5 tạ 20 kg =...tạ ; 1 giờ 15 phút =.....giờ ; 45 kg 23 g =.....kg ; 2 m vuông 3 dm vuông =....... m vuông ; 672 m vuông =...... ha ; 12,5 ha =....m vuông ; 3 m vuông 6 dm vuông =..... dm vuông mình đang cần khẩn cấp nhờ các bạn làm cho mình tí

Được cập nhật 23 tháng 11 2017 lúc 5:41

5km72 m =5,072 km ; 5 tạ 20 kg =5,2tạ ; 1 giờ 15 phút =1,25 giờ ; 45 kg 23 g =45,023kg ; 2 m vuông 3 dm vuông =2,03 m vuông ; 672 m vuông =0,0672 ha ; 12,5 ha =125000m vuông ; 3 m vuông 6 dm vuông =306 dm vuông

2.Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

a, 71 tấn 123 kg =........................tấn =............................tạ                     d, 23 m 56 cm =..........................m =.................dm

b, 223 kg =..................tấn =.........................tạ                               e, 3 dm 5 cm =.......................dm =.................m

c, 198 kg 234 g =..................kg =..........................tấn                         g, 4 dm 3 mm =.....................dm =...............cm

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

a, 67 tấn 520 kg =.................tấn =......................tạ          d, 63 cm =........................m

b, 562 kg =.........................tấn =.......................tạ           e, 2 m 3 cm =............................m

c, 2 tấn 65 kg =........................tấn =......................tạ         g, 345 m =.......................km

5km72m=5,072km

5 tạ 20 kg = 5,2 tạ

1 giờ 15 phút = 1,15 giờ

tự làm chán rồi

31m vuông  45 dm vuông=......................m vuông

790 ha=............................km vuông

2m vuông  4dm vuông=.......................m vuông

2,4 m vuông=............................dm vuông

79 dm vuông 4cm vuông=..........................dm vuông

3450cm vuông=..............................m vuông

3m vuông 25 dm vuông=.....................dm vuông

74,235dm vuông=.......................cm vuông

1,4 ha=............................m vuông

197,4 cm vuông=.............................dm vuông

54,28m vuông=................................dm vuông

25 cm vuông  8mm vuông=...................................cm vuông

0,035km vuông=..........................................ha

854dm vuông=..............................m vuông

Được cập nhật 18 tháng 5 lúc 12:49

31,45 m vuông

7,9 km vuông

2,04 m vuông

240 dm vuông

31,45 m vuong

7,9km vuong

2,04m vuong

240 dm vuong

79,04dm vuong

0,345m vuong

325dm vuong

7423,5cm vuong

1400 m vuong

1,974dm vung

5428 dm vuong

25,08 cm vuong

3,5 ha

8,54m vuong

viết số thích hợp vào chỗ chấm 1)72dm vuông=m vuông 48dm vuông=m vuông 2)45 cm vuông=dm vuông 75cm vuông=dm vuông 3)15dm vuông18cm vuông=dm vuông 28dmvuông45cm vuông=dm vuông 4)4cm vuông7mm vuông=dm vuông 9cm vuông 8mm vuông=dm vuông 5)7 m vuông=dam vuông 5m vuôn=dam vuông 6)4dam vuông=hm vuông 6dam vuông=hm vuông

Được cập nhật 17 tháng 1 lúc 20:06

1) 0,72m vuông; 0,48m vuông

2) 0,45dm vuông; 0,75dm vuông

3) 15,18dm vuông; 28,45dmvuông

1]72 dm2=0,72 m2

48 dm2=0'48 m2

2]45 cm2=0,45 dm2

75 cm2=0,0075 m2

3]15 dm2 18 cm2=15,18 dm2

28 dm2 45 cm2=28,45 dm2

4]4cm2 7mm2=0,047 dm2

Có gì mình làm sau:]]

1)0,72 m2

0,48m2

2)0,45dm2

0,75dm2

3)15,18dm2

28,45dm2

4)0,0407m2

0,0908m2

5)0,07dam2

0,05dam2

6)0,04hm2

0,06hm2

CHÚC BẠN HỌC TỐT ! :D

4 m vuông =................cm vuông

16 m vuông =...............dm vuông

308 dm vuông =.............m vuông

1/2 m vuông =................dm vuông

1/2 dm vuông =................cm vuông

1/100 m vuông =................cm vuông

Được cập nhật 7 tháng 9 2019 lúc 20:28

4m2 = 40000cm2

16m2 = 1600dm2

308dm2 = 3,08m2

\(\frac{1}{2}\)m2 = 50 dm2

\(\frac{1}{2}\)dm2 = 50 cm2

\(\frac{1}{100}\)m2 = 100 cm2

~~ tk mk nha~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~Xiumin~~~~~~~~~~~~~~~ @_@

~!~ Mơn ~!~ ^^

4 m vuong =40000cm vuong

16m vuong =1600 dm vuong

minh chi lam den day ma thoi.

~HOC TOT NHA BAN~

n đường thằng cắt nhau tịa 1 điểm tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh ( không tính góc bẹt , n lớn hơn bằng 2 )

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 7 mét vuông 68 dm vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông