6m7cm bằng bao nhiêu cm

Đổi ra đơn vị là mét

7m4dm=

2m4cm=

6m7cm=

18m25cm=

2m=

3cm=

142m=

4km7m=

7m4dm=7,4m

2m4cm=2,04m

6m7cm=6,07m

18m25cm=18,25m

2m=2m

3cm=0,03m

142m=142m

4km7m=4007m

viết số thập phân phân thích hợp vào chỗ chấm 1)7m4dm=m 9m5dm=m 2)2m4cm=m 9m8cm=m 3)6dm7cm=m 5dm3cm=m 5)2dm=m 6dm=m 6)2m=cm 4mm=m 7)142m=km 275m=km 8)4km7m=km 8km5m=km 9)1465m=km 2764m=km 10) 2km 145m=km 5km618=km

Được cập nhật 24 tháng 11 2020 lúc 18:29

Bài giải

1) 7m4dm = 7,4m     9m5dm = 9,5m

2) 2m4cm = 2,04m     9m8cm = 9,08m

3) 6dm7cm = 0,67m     5dm3cm = 0,53m

5) 2dm = 0,2m     6dm = 0,6m

6) 2m = 200cm     4mm = 0,004m

7) 142m = 0,142km     275m = 0,275km

8) 4km7m = 4,007km     8km5m = 8,005km

9) 1465m = 1,465km     2764m = 2,764km

10) 2km145m = 2,145km     5km618 = ?km

(Câu 5km618 lỗi đề nha bạn)

5km618m=km

5km618m = 5,618km

Lời giải đây nhé !!! UwU

viết phân số thập phân phân thích hợp vào chỗ chấm 1)7m4dm=m 9m5dm=m 2)2m4cm=m 9m8cm=m 3)6dm7cm=m 5dm3cm=m 5)2dm=m 6dm=m 6)2m=cm 4mm=m 7)142m=km 275m=km 8)4km7m=km 8km5m=km 9)1465m=km 2764m=km 10) 2km 145m=km 5km618=km

ai nhanh mình tick cho

122đổi ra phân số vớiđơn vị là mét

63đổi ra phân số vớiđơn vị là mét

Các bài toán về cân - đong - đo

*- Một tấm vải dài 7m4dm. Muốn cắt lấy 8dm vải mà không có thước đo thì làm thế nào để cắt cho đúng?

-

Được cập nhật 20 tháng 11 2016 lúc 12:13

đổi: 2m 4dm = 24dm

vì24 = 6 x 4nênđể cắt 6 dm thì :

- gấp đôi sợi dây ta được 12 dm

- gấp đôi sợ dây 1 lần nữa ta được 6 dm

đổi: 2m 4dm = 24dm vì 24 = 6 x 4 nên để cắt 6 dm thì : - gấp đôi sợi dây ta được 12 dm - gấp đôi sợ dây 1 lần nữa ta được 6 dm xong rùi đó bạn . k đúng nha

Câu 1.1.24m vuông = .....ha(điền số thập phân nhé)

Câu2.Đúng ghi Đ,sai ghi S

7m4dm=7,4m

Câu 3.Tính nhanh

10101x(5/10101-5/20202+5/30303-5/40404)

Được cập nhật 23 tháng 10 2016 lúc 17:40

Một sợi dây dài 2m 35cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét, đề-xi-mét, mét.

Được cập nhật 13 tháng 9 2017 lúc 11:04

2m35cm=235cm

2m35cm=235cm=23,5dm

2m35cm=2,25m

đúng thì **** nha

2m 35 cm : 235 cm

2m 35 cm : 23.5 dm

2m 35 cm : 2.25 m

2m 35cm = 235cm

2m 35cm = 23.5dm

2m 35cm = 2.35m

1.Viết các số đo dưới dạng số thập phân :

a} Có đơn vị đo là ki - lô - mét : 650m ; 3km 456m ; 7km 35 m.

b} Có đơn vị đo là mét : 5m 6dm ; 2m 5cm ; 8m 94mm.

2.Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân :

a} Có đơn vị đo là ki - lô - gam : 4kg 650g ; 7kg 85g.

b} Có đơn vị đo là tấn : 3 tấn 567kg ; 12 tấn 27kg.

Được cập nhật 16 tháng 4 2018 lúc 20:59

1) a) 650 m = 0,65km

3km 456m =3,456 km

7km 35m =7,035 km

b) 5m 6dm = 5,6m

2m 5cm=2,05m

8m 94mm = 8,094m

2) a) 4kg 650g = 4,65 kg

7kg 85g = 7,085 kg

b) 3 tấn 576kg = 3,576 tấn

12 tấn 27kg = 12,027 tấn

1. a) 0,65 km ; 3,456km ; 7,035 km b) 5,6m ; 2,05m ; 8,094mm2.a) 4,65 kg ; 7,085 kg b) 3,567 tấn ; 12,027tấn

1.a) 650m = 0,65km

3km456m = 3,456km

7km35m = 7,035km

b) 5m6dm = 5,6m

2m5cm = 2,05m

8m94mm = 8,094m

2. a) 4kg650g = 4,65kg

7kg85g = 7,085kg

b) 3tấn576kg 3,576tấn

12tấn27kg = 12,027tấn

Trên bản đồ, tỉ lệ xích là 1/1000​ . Chu vi của thửa ruộng trên bản đồ là 25cm, chiều dài hơn chiều rộng 3,5cm. Tính diện tích thực tế của thửa ruộng đó theo đơn vị là mét vuông. Trả lời: Diện tích thực của thửa rộng đó theo đơn vị mét vuông là m^2m 2

Được cập nhật 27 tháng 2 2018 lúc 14:10

Chu vi thực của bản đồ là :

25 x 1000 = 25000 ( cm )

Chiều dài hơn chiều rộng thực là :

3,5 x 1000 = 3500 ( cm )

Đổi 25000 cm = 250 m

3500 cm = 35 m

Chiều dài thực của thửa ruộng là :

( 250 - 35 ) : 2 = 107,5 ( m )

Chiều rộngthực của thửa ruộng là :

107,5 - 35 = 72,5 ( m )

Diện tích thực của thửa ruộng là :

107,5 x 72,5 = 7793,75 ( m2)

Đáp số : 7793,75 m2

cảm ơn bn.

Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm; 2m 5cm; 21m 36cm.

3,4m; 2,05m; 21,36m