5m2 6dm2 bằng bao nhiêu dm2

2dam2 5m2 6dm2 8cm2 = ................... m2

Vớ vẩn

5m2 6dm2 = ,,,,, m2

Được cập nhật 14 tháng 3 lúc 10:54

5, 06 m2 .

5,06m2

5,06m2

2dam2 90m2 = .... m2

17dam2 5m2 = ....m2

20hm2 34dam2 = ..... dam2

892 m2 = ..... dam2 .....m2

Được cập nhật 12 tháng 4 2017 lúc 19:59

\(2dam^290m^2=290m^2\)

\(17dam^25m^2=1705m^2\)

\(20hm^234dam^2=2034dam^2\)

\(892m^2=8dam^292m^2\)

86m2 25cm2=...m2

3m2 9cm2

360 dm2 45cm2=...m2

45dm2 8cm2=...m2

9dam2 9m2=...dam2

7km2 45m2=...km2

135ha 5m2=km2

giúp e vs , bí quá huhu T_T

3 tạ 2 kg=......tạ              5m2 6dm2 =.....m2

biết 32,5% của một số 219,44. Số đó là:

Được cập nhật 10 tháng 2 2017 lúc 21:51

3 tạ 2 kg = 3,02 tạ         5m26dm2= 5,06 dm2

Bài giải

Số đó là :

219,44 : 32,5 x 100 = 675,2

Đáp số : 675,2

3 tạ 2 kg = 3,02 tạ

Số đó :

219,44 x 100 : 32,5 = 675,2

3 tạ 2 kg = 3,02 tạ

5m26dm2= 5,06m2

Số đó là :

219,44 : 32,5 x 100 = 675,2

Đáp số : 675,2

4m3 17m3 = .............m3

6dm2 8cm2 = ............dm2

4m317m3= 21m3

6dm28cm2= 6,02 dm2

Hok tốt!

#Thần ^^

Ơ sai rồi sorry nha

4m317m3= 21m3

6dm28cm2= 6,08 dm2

Hok tốt!

Trả lời:

\(4m^3\)\(17m^3\)\(=21m^3\)

\(6dm^2\)\(8cm^2\)\(=6,08cm^2\)

Hok tốt!

Vuong Dong Yet

5m2 6dm2 =.....dm2

Được cập nhật 17 tháng 5 lúc 22:53

=560 dm2

560 dm2 là đáp án đúng

nhớ k cho mk nha

a)  Hai lớp 5A và 5B có tất cả 50 bạn nam và nữ , trong đó số bạn nữ là 20. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu % trong tổng số bạn nam và nữ?

b)  5m2 8cm2 = ... m2         260kg = ... tạ

a )TỈ SỐ PHẦN TRĂM GIỮA SỐ BẠN NỮ VỚI TỔNG SỐHỌC SINH LÀ :

20 : 50 = 0,4

0,4 =40 %

ĐÁP SỐ : 40%

b) 5M2 8CM2 = 5,0008M2        260KG = 2,6 TẠ

TICK NHA !

a) Số bạn nữ chiếm số % trong tổng số bạn nam và nữ là:20:50=0,4

= 40%

b) 5m2 8cm2=5,0008 m2

260 kg= 2,6 tạ

a.40%

b.8,0008m2

2,6 tạ

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

5dm2=.......cm2

4000cm2=........dm2

7600cm2=....... dm2

6dm2 8cm2=.........cm2

5dm2=500cm2

4000cm2=40dm2

5dm2=500cm2

4000cm2=40dm2

7600cm2=76dm2

6dm2 8cm2=608cm2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

2dam2=... m2 3dam215m2= ... m2

200m2= ... dam2  30hm2= ... dam2

12hm25dam2= ... dam2 760m2= ...dam2... m2.

200m2; 315m2;

2dam2; 3000dam2;

1205dam2; 7dam260m2.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 5m2 6dm2 bằng bao nhiêu dm2