5 mét vuông 8dm vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông

71dam mét vuông 25m vuông ........7125m vuông

12km vuông 5hm vuông...... 125hm vuông

801cm vuông .......8dm vuông 10mm vuông

58m vuông.....580dm vuông

245 tạ ... 24,5 tấn     0,5 tấn ... 499kg   0,43 tạ ... 430 kg

801cm vuông... 8dm vuông 10mm vuông  0,58m vuông... 5,8dm vuông   12,5km vuông... 125hm vuông

54,8 ... 57,79         56,9 ... 57,99     8,61 ... 8,62

mk làm dãy thứ 3 thôi nha:

54,8 < 57, 79    56,9 < 57,99      8,61 < 8,62

mk nghĩ vậy

k mk nhé

5km vuông 4dam vuông =................................ha

25m vuông 8dm vuông=................................m vuông

9hm vuông 70dam vuông=..................................hm vuông

85,97m vuông = ...................................cm vuông

0,85kg=......................................g

0,573m=..................................cm

Được cập nhật 26 tháng 12 2017 lúc 22:16

50,04ha ; 25,08m2 ; 9,7hm2 ; 859700cm2 ; 850g ; 57,3cm

500,04 ha

25,08 m2

9,7hm2

859700cm2

850g

57,3cm

7m vuông 25m vuông = .........................mét vuông

Được cập nhật 22 tháng 12 2020 lúc 19:38

7m vuông 25m vuông = 32mét vuông

32m vuông

32m2 nha

Tìm hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông biết cạnh huyền là 25m và diện tích là 6 mét vuông.

Gọi cạch góc vuông thứ nhất là a

và cạnh góc vuông thứ hai là b

Ta có công thức tính diện tích:\(S=\frac{1}{2}.a.b\Leftrightarrow\frac{1}{2}ab=6\Leftrightarrow ab=12\)

\(ab=12\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=\frac{12}{b}\\b=\frac{12}{a}\end{cases}}\)

Áp dụng định lý py-ta-go ta có:

\(a^2+b^2=25^2\Leftrightarrow a^2+b^2=625\)

Thay\(a=\frac{12}{b}\)và\(b=\frac{12}{a}\)ta có:

\(\left(\frac{12}{b}\right)^2+\left(\frac{12}{a}\right)^2=625\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{12}{b}\right)^2-625=-\left(\frac{12}{a}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{12}{b}\right)^2-25^2=-\left(\frac{12}{a}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{12}{b}+25\right)\left(\frac{12}{b}-25\right)=-\left(\frac{12}{a}\right)^2\)

​viết các sô sau dưới dạng đơn vị đo là ha : a) 1km vuông 200dam vuông=.......ha 240000m vuông=......ha  b)12km vuông 3hm vuông=......ha 12400dam vuông=...ha c) 123km vuông 400dam vuông=.....ha 500000m vuông=.....ha d) 5hm vuông 70000m vuông =.....ha 246000000dm vuông =.......ha

a) 1km2 200dam2 = 102ha

240000m2 = 24ha

b)12km2 3hm2 = 1203ha

12400dam2 = 124ha

c) 123km2 400dam2 = 12304ha

500000m2 = 50ha

d) 5hm2 70000m2 = 12ha

246000000dm2 = 246ha

7 cm vuông=... mm vuông

12hm vuông=....m vuông

2 m vuông = .......cm vuông

15 m vuông 8dm vuông=........dm vuông

15 km vuông=......hm vuông

3dam vuông 22m vuông=....m vuông

Được cập nhật 3 tháng 10 2016 lúc 21:59

m2em nhé

7 cm2 = 70 mm

12hm2 = 1200m2

2m2 = 200 cm

15 km2 8 dm 2 = 158 dm2

15 km = 150 hm

3 dam2 22 m2 = 52 m

~~~~~~~~~~~~~m2  ==== mét vuông em nhé~~~~~~~~~~~~ chỉ viết tắt thui àk

đổi các đơn vị diện tích sau:4589 đề-xi-mét-vuông=..........mét vuông...........xăng-ti-mét vuông,579689=xăng-ti-mét vuông......mét vuông......đề-xi-mét vuông...... xăng-ti-mét vuông,12000000=xăng-ti-mét vuông......... đề-xi-mét vuông.........mét vuông,25879000 mét vuông=..........ki-lô-mét vuông..........mét vuông

Được cập nhật 18 tháng 1 lúc 21:31

2100mm vuông bằng ......cm vuông                    7km vuông 5hm vuong bang .....m vuông

45cm vuông  bằng .....dm vuông

347dm vuông bằng ......cm vuông

21mm vuông bằng ....m vuông

2m vuông 12 cm vuông bằng ......cm vuông

34 dm vuông bằng ....m vuông

90m vuông 200cm vuông bang ......dm vuông

Được cập nhật 21 tháng 6 2017 lúc 12:33

đáp án theo thứ tự là :

21

0,45

34700

0,000021

20012

0,34

90,02

7500.

k mk nha.

21

0,45

34700

0,00000021

20012

0,0034

9003

7050000

Đúng thì tk mk nha

2100 mm2=21 cm2

45 cm2=0,045dm2

347 dm2=34700cm2

21 mm2=0,0000021 m2

2 m212 cm2=20012 cm2

34 dm2=0,034 m2

90 m2200 cm2=9002 dm2

7 km25 hm2=7050000m2

9cm mét vuông 58mm mét vuông=.........cm mét vuông

15cm mét vuông 8mm mét vuông=.........cm mét vuông

48mm mét vuông=..........cm mét vuông

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 5 mét vuông 8dm vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông