5 7 của 3 4 là bao nhiêu

3/4 của 6/4

1/2 của 2/3 của 3/4 của 4/5 của 5/6 của 6/7 của 7/8 của 8/9 của 9/10 là bao nhiêu ??

Kết quả của 1/2 của 2/3 của 3/4 của 4/5 của 5/6 của 6/7 của 7/8 của 8/9 của 9/10 của 1.000 là bao nhiêu?

toán hack não đây

tìm chữ số tận cùng của A biết :

A = 1 x 2 + 1 x 2 x 3 +1 x 2 x 3 x 4 +1 x 2 x 3 x 4 x 5 +1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 +.......+1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x...x 100 + ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 9 +1 )

giá trị thích hợp của y để

a) (y - 2/5) : 4/3= 3/8 là:......

b) 5/4 - y x 5/6 = 1/4+ 1/3 là:......

mọi người giúp con ạ!!!

Cho 4 số 30,34,35 và số a nào đó. a nhỏ hơn tbc của 4 số là 6. a là?

Giải thế này đúng ko

a là

( 30+34+35-6)÷3-6=25

Cho tớ hỏi tại sao ở bước tìm tbc của 4 số cái phép ( 30+34+35-6)÷3 lại phải trừ 6 hả các bạn

Ai trả lời được tớ tick

What is the remainder when the following expression is divided by 7?

Khi lấy kết quả của phép tính dưới đây chia cho 7 ta sẽ nhận được số dư là bao nhiêu?

(1×2×3) + (2×3×4) + (3×4×5) + (4×5×6) + (5×6×7) + (6×7×8) + (7×8×9)

Bài 1 : tính

4/3 + 5/6 - 2/9 =

1-2/3 : 11/3 =

Bài 2: tìm y

a) y x2/3 = 4/3

b) y: 3/4 = 2và 1/8

c) 9/2 : y + 3 = 6

Bài 3 : Mẹ hơn con 24 tuổi .Sau 3 năm nữ ,tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con .Tính tuổi của mẹ hiện nay .

Bài 4: Hãy viết phân số 4 /5 thành tổng của hai phân số thập phân tối giản

Tính giá trị của biểu thức sau theo cách thuận tiện:

1 x 2 + 2 x 4 + 3 x 6

2 x 3 + 4 x 6 + 6 x 9

Giải giúp mìk nha

Video liên quan