4m5dm bằng bao nhiêu dm

Một sợi dây dài 4m 5dm,Hương cắt thành 2 đoạn,đoạn thứ 1 bằng 2/3 đoạn thứ hai.Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài giải

Đổi 4m5dm = 45dm

Tổng số phần bằng nhau là:

2+3=5 (phần)

Đoạn thứ nhất dài là:

45:5x2=18(dm)

Đoạn thứ 2 dài là:

45-18=27(dm)

Đáp số: Đoạn 1:18dm;Đoạn 2:27dm

Đổi 4m5dm=45dm

Đoạn thứ nhất là:

45:5×2=18(dm)

Đoạn thứ 2 dài:

45-18=27(dm)

Đáp số: Đoạn 1: 18dm Đoạn 2: 27dm