4500 m bằng bao nhiêu hm

28cm = mm.   3000cm= m

312m= dm.      4500m= hm

105dm=cm.      165d= m=dm

7m25cm = cm.    2080 m=km=m

2km50g= m.       730cm= dam

15km= m.         18000m=km

21yen = kg.         320kg = yen

130ta= kg.          4600k= ta

44 tan = kg.          19000kg= tan

3kg125g=g.          1256g= kg=g

2kg 50g=g.           6005g= kg= g

8dam2= m2.          300m2= dam2

20hm2=dam2.         2100dam2= hm2

5cm2= mm2.          900mm2= cm2

Được cập nhật 23 tháng 5 2020 lúc 9:30

28 cm = 280 mm      3000 cm = 30 m

312 m = 3120 dm      4500 m = 45 hm

105 dm = 1050 cm     165 dm = 16 m 5 dm

7 m 25 cm = 725 cm    2080 m = 2 km 80 m

2 km 5 kg = .......? ( đề bài sai )   730 cm = 0,73 dam

15 km = 15000 m      18000 m = 18 km

21 yến = 210 kg        320 kg = 32 yến

130 tạ = 13000 kg      4600 kg = 46 tạ

44 tấn = 44000 kg      19000 kg = 19 tấn

3 kg 125 g = 3125 g     1256 g = 1 kg 256 g

2 kg 50 g = 2050 g      6005 g = 6 kg 5 g

8 dam2= 800m2       300 m2= 3 dam2

20 hm2= 2000 dam2    2100 dam2= 21 hm2

5 cm2= 500mm2       900 mm2= 9 cm2

28cm = 2800mm   3000cm = 30m

312m = 3120dm   4500m = 45hm

105dm = 1050cm   165dam = 1650m = 16500dm

7m25cm = 725cm   2080m = 2,08km=2080m

2km50g = ...m ( sai đề)   730cm = 0,73dam

15km = 15000m    18000m = 18km

21yen = 210kg    320kg = 32yen

130ta = 13000kg    4600k = ... ta ( đề sai )

44tan = 44000kg     19000kg = 19tan

3kg125g = 3125g     1256g = 1,256kg=1256g

2kg50g = 2050g      6005g=6,005kg=6005g

8dam2= 800m2    300m2 = 3dam2

20hm2 = 2000dam2      2100dam2 = 21 hm2

5cm2 = 50mm2     900mm2 = 9cm2

Bài này hơi nhiều

Nhưng kiến thức thì dễ

Bạn cũng có thể làm được hết đó chứ!

Mình biết rồi ! Cam ơn bạn nhiều lắm

3kg125g=        g         2kg50g=         g

21yen=....kg  320kg=...yen  130=...kg  4900kg=...tạ  44tan=...kg  19000kg=...tan  3kg 125g=...g 1254=...kg...g 4kg53g=...g

7004g=...kg...g 25cm=...mm 430dm=...m 107hm=....m  4300m=....hm 35km=....m 30000cm=...m 7m29cm= ...cm 166dm=...m...dm

2km55m=...m

Được cập nhật 10 tháng 4 2018 lúc 23:44

15mm = cm 2m47mm=mm

6mm= cm.  9ta 2kg=kg

5m 2dm = dm 8dam2 4m2=m2

3tan 6ta = ta. 7km5m=m

4km2 62ha=m2. 8tan6kg =kg

7km2 6m2=m2. 7yen16 =g

37054mm=m...mm. 5687kg=tan...kg

4087g=kg...g.    6434dam2=ha....m2

834mm2=cm2...mm2. 4575=km...m

Cac ban oi nhung don vi co so 2 ben canh la vuong.

Cac ban oi minh can loi giai gap lam .Chieu nay minh phai nop bai roi.Cac ban giup minh yeu cac ban lam

Được cập nhật 8 tháng 10 2017 lúc 10:48

15 mm = 1,5 cm                7 km 5 m = 7005 m

2 m 47 mm = 2047 mm           4 km262 ha = 4620000 m2

6 mm = 0,6 cm                  8 tấn 6 kg = 8006 kg

9 tạ 2 kg = 902 kg               7 km26 m2= 7000006 m2

5 m 2 dm = 52 dm               7 yến 16 ........ = g ( đề chưa ghi rõ )

8 dam24 m2= 804 m2          37054 mm = 37 m 54 mm

3 tấn 6 tạ = 36 tạ                5687 kg = 5 tấn 687 kg

4087 g = 4 kg 87 g              6434 dam2= 64 ha 3400 m2

834 mm2= 8 cm234 mm2        4575 m = 4 km 575 m