4 giờ 9 phút bằng bao nhiêu phút

4 giờ 9 phút = .phút

A. 49 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13

Đáp án C