3km5m bằng bao nhiêu m

a) 3km5m =  km Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

b)8 tấn 2kg = .tấn Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a) 3km5m =  km Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là: 0,5

b)8 tấn 2kg = .tấn Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là: 0,5