3km15m bằng bao nhiêu m

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3km 15m = .......km là: . Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3tạ 5kg = .....kg là: . Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5,2 m2 = .....cm2 là: Phân số 4/5 được viết dưới dạng số thập phân là:

Đáp án:

0,315km

305kg

cái thứ 3 bị j à

0,8

Giải thích các bước giải:

4. 4/5*2=8/10=0,8

3km 15m = 3,015km

3tạ 5kg =305kg

5,2 m² =52000cm²

Phân số $\frac{4}{5}$ được viết dưới dạng số thập phân là:

$\frac{4}{5}$=0,8