3dm+5cm bằng bao nhiêu

3dm 5cm=....dm

Được cập nhật 28 tháng 3 lúc 19:18

3dm 5cm=...3,5.dm

35 nha

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 5m 3dm = .....dm

9m 2dm = .....dm

8dm 1cm = .....cm

b) 7m 12cm = .....cm

4m 5cm = .....cm

3m 2dm = .....cm

a) 5m 3dm = 53dm

9m 2dm = 92dm

8dm 1cm = 81cm

b) 7m 12cm = 712cm

4m 5cm = 405cm

3m 2dm = 320cm

a)2kg 476g = .................. kg

b)427cm2= ...................dm2

c)3dm 5cm =....................dm

d)5824kg =................... tấn

a)2,476

b) 42700

c) 3,5

d) 5,824

2m 5dm =....dm

5m 6cm =....cm

7m 3dm =....dm

4dm 5cm =....cm

6m 8cm =....cm

Nhớ tick cho mk nha^-^

Được cập nhật 4 tháng 8 2017 lúc 18:24

25 dm

506 cm

73 dm

45 cm

608 cm

mk nhanh nhất mà

​ai giúp mình nhanh nhất mình k cho.

một hình chữ nhạt có chiều dài là 14dm 5cm ,chiềurộng kém chiều dài 3dm 7cm .hỏi chu vi và diện tích dm?

Được cập nhật 22 tháng 9 2020 lúc 21:12

Đổi : 14 dm 5 cm = 145 cm ; 3 dm 7 cm = 37cm

Chiều rộng hình chữ nhật đó là :

145 - 37 = 108 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 145 + 108 ) x 2 = 506 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

145 x 108 = 15660 ( cm2)

Đổi : 506 cm = 50,6 dm ; 15660 cm2= 156,6 dm2

Đ/s : 50,6 dm ; 156,6 dm2

một hình chữ nhạt có chiều dài là 14dm 5cm ,chiềurộng kém chiều dài 3dm 7cm .hỏi chu vi và diện tích dm?

Đổi : 14 dm 5 cm = 145 cm ; 3 dm 7 cm = 37cm

Chiều rộng hình chữ nhật đó là :

145 - 37 = 108 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 145 + 108 ) x 2 = 506 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

145 x 108 = 15660 ( cm2)

Đổi : 506 cm = 50,6 dm ; 15660 cm2= 156,6 dm2

Đ/s : 50,6 dm ; 156,6 dm2

Đổi 14dm 5cm = 145cm và 3dm 7cm = 37 cm

Chiều rộng của hình chữ nhật đólà:

145 - 37 = 108 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đólà:      145 x 108 = 15 660 (cm2) = 156,6 dm2

Chu vi của hình chữ nhậtđó là:

(145 + 108) x 2 = 506 (cm) = 50,6 cm

Đáp số : ...............................

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a)2kg 476g=..............kg

b)427cm2=...............dm2

c)3dm 5cm=.............dm

d)5824kg=...............tấn

3m224dm2=....m2

3dm25cm2=dm2

28,4m2=.....m2....dm2

Được cập nhật 24 tháng 10 2016 lúc 22:51

3m224dm2=3,24m2

3dm25cm2= 3,05dm2

Còn câu cuối mình chịu

tk nhé

ai biết nick At the speed of light thì giúp mình tìm mật khẩu nhé

Mình đang buồn lắm chỉ k mình cũng được nhưng các bạn giúp mình tìm mật khẩu nick đấy nhé

28,4m2=28m24dm2

tk nhé

hãy giúp mình tìm nick đấy nhé

Mình tin online math và mọi người tìm được nick đấy nhé

Hãy giúp mình

3m224dm2= 3,24m2

3dm25cm2= 2,5dm2

28,4m2= 28m24dm

km2,hm2,dam2,m2,dm2,cm2,mm2

một là có thể thao hình tam giác vuông thứ nhất là 3dm,như vậy hơn góc vuông thứ hai là 5cm . vậy diện tích là có là bao nhiêu dm?

2m 15dm =         m

3dm 5cm =         dm

7dm 8mm=          m

2cm 7mm=          m

3dm 21m =          dm

6cm 15mm=         cm

Tính (theo mẫu):

1dm + 1dm = 2dm

2dm + 3dm =

7dm + 3 dm =

8dm + 10dm =

5dm 3dm = 2dm

10dm 5dm =

18dm 6dm =

49dm 3dm =

Được cập nhật 28 tháng 3 lúc 19:19

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm kí hiệu của đơn vị đề-xi-mét vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a)1dm + 1dm = 2dm

2dm + 3dm = 5dm

7dm + 3dm = 10dm

8dm + 10dm = 18dm

b)5dm3dm = 2dm

10dm5dm = 5dm

18dm6dm = 12dm

49dm3dm = 46dm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 3dm+5cm bằng bao nhiêu