3 mét vuông 2dm vuông bằng bao nhiêu cm vuông

7,2dm vuông =...............cm vuông

Được cập nhật 17 tháng 11 2020 lúc 20:59

7,2 dm vuông = 720 cm vuông

mình thì bang 0,72, minh cung khong biet dung hay khong nua

720 cm

dưới dạng số thập phân có đơn vị là xăng ti mét vuông

7,2dm vuông     14,31dm vuông     0,045dm vuông       30,0345dm vuông

Được cập nhật 8 tháng 11 2016 lúc 7:46

a)720cm vuông

b)143cm vuông

c)4,5cm vuông

d)3003,45cm vuông.

Một người thợ làm một cáithùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9,6dm , chiều rộng 7,2dm và chiều cao 5dm . Hỏi diện tích tôn dùng để làm thùng là bao nhiêu mét vuông ?

Được cập nhật 1 tháng 7 2020 lúc 23:15

Giải

Chu vi đáy của cái thùng đó là:

(9,6 + 7,2) x 2 = 33,6(dm)

Diện tích xung quanh của cái thùng đó là:

33,6 x 5 = 168(dm2)

Diện tích mặt đáy của thửa ruộng đó là:

9,6 x 7,2 = 69,12(dm2)

Diện tích tôn dùng để làm cái thùng đó là:

168 + 69,12 = 237,12(dm2)

= 2,3712m2

Đáp số: 2,3712m2

Giải

Diện tích xung quanh của cái thùng đó là:

(9,6 + 7,2) x 2 x 5 = 168 (dm2)

Diện tích tôn dùng để làm cái thùng đó là:

168 + (9,6 x 7,2) = 237,12( dm2)

=2,3712m2

Đáp số:2,3712m2

Diện tích xung quanh của thùng tôn là :

( 9,6 + 7,2 ) x 2 x 5 = 168 ( dm2)

Diện tích mặt đáy là :

9,6 x 7,2 = 69,12 ( dm2)

Diện tích tôn để làm thùng là :

168 + 69,12 = 237,12 ( dm2)

= 2,3712 ( m2)

Đ/S : 2,3712 m2

Giúp m gấp với .1dm vuông 35 cm vuông = . cm vuông.

20dm vuông 30 cm vuông=.cm vuông

3075cm vuông = ...dm vuông....cm vuông

5004 cm vuông=dm vuông....cm vuông

142 dm vuông 8cm vuông=cm vuông

Được cập nhật 2 tháng 5 lúc 8:47

\(1dm^235cm^2=135cm^2\)

\(20dm^230cm^2=2030cm^2\)

\(3075cm^2=30dm^275cm^2\)

\(5004cm^2=50dm^24cm^2\)

\(142dm^28cm^2=14208cm^2\)

2km vuông =...... cm vuông

1km vuông 5dm vuông= ......cm vuông

1km vuông 5cm vuông = ....... cm vuông

8 km vuông 5 cm vuông =...... cm vuông

3km vuông 5 dm vuông = ....... cm vuông

3km vuông 5 cm vuông = ..... cm vuông

Giải giúp mình với

1. =200000000000 cm2

2.=100000000500 cm2

3.=10000000005 cm2

4.=80000000005 cm2

5.= 30000000500 cm2

6.=30000000005 cm2

4 m vuông 13 cm vuông = ..... cm vuông

600 dm vuông = .... m vuông

1 phần 4 m vuông = ..... m vuông

3 phần 10 m vuông = .... dm vuông

507 cm vuông = ... dm vuông .......... cm vuông

Được cập nhật 30 tháng 4 2018 lúc 22:01

a) =40013cm vuông

b) =6m vuông

c) =0,25m vuông

d) =30dm vuông

e) =5dm vuông 7cm vuông

\(4m^213cm^2=40013cm^2\)

\(600dm^2=6m^2\)

\(\frac{1}{4}m^2=0,25m^2\)

\(\frac{3}{10}m^2=30dm^2\)

\(507cm^2=5dm^27cm^2\)

TK nha bn ~~

Cảm ơn mấy bạn nha ! Các bạn học giỏi quá tớ chắc phải học thêm nhiều

11m vuông 7dm vuông=...dm vuông

12m vuông 5 cm vuông=... cm vuông

37km vuông 9hm vuông=...m vuông

7000ha=...km vuông

94000m vuông=...ha

49003dam vuông=...km vuông....dam vuông

4070042 cm vuông=.. m vuông=.. cm vuông

6425 cmvuoong=..dm vuông=.. cm vuông

950074m vuông=.. hm vuông= ... m vuông

3/5 ha=.. m vuông

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

100cm vuông=.......dm vuông     2300cm vuông=......dm vuông   1992dm vuông=....... cm vuông

1dm vuông= ...... cm vuông      45dm vuông=.......cm vuông    9900cm vuông=......dm vuông     10dm vuông 39cm vuông=......cm vuông

5dm vuông 4cm vuông=......cm vuông      12000cm vuông=.......dm vuông            1030cm vuông=.......dm vuông.......cm vuông

2.>,<,=

5dm vuông 30cm vuông......503 cm vuông      3020cm vuông.......18dm vuông 57cm vuông

210cm vuông.....2dm vuông 10cm vuông      1863cm vuông.......18dm vuông 57cm vuông

100 cm vuong =1dm vuong         23 cm vuong =23dmvuong  1992dm vuong=199200 cm vuong

1dm vuong =100 cm vuong         45dm vuong=4500 cm vuong      9900 cm vuong=99 dm vuong

39 cm vuong =39 cm vuong

5dm vuong 4 cm vuong=504 cm vuong    12000 cm vuong=120dm vuong

2

5dm vuong 30cm vuong>503 cm vuong       3020 cm vuong>18 dm vuong 57 cm vuong

210 cm vuong =2dm vuong 10cm vuong      1863 cm vuong>18 dmvuong 57cm vuong

9cm mét vuông 58mm mét vuông=.........cm mét vuông

15cm mét vuông 8mm mét vuông=.........cm mét vuông

48mm mét vuông=..........cm mét vuông

9,4 km vuông= m vuông 2,82 m vuông = cm vuông 9,75 hm vuông= m vuông 5,34 m= cm 3,6 dam = dm 235,2 m vuông= ha 520 m vuông= dam vuông 112 m vuông 34 cm vuông= m vuông 35,6 ha= km vuông 34567 m vuông= ha

chả lẽ cậu không đổi được à?

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 3 mét vuông 2dm vuông bằng bao nhiêu cm vuông