3/4m2 bằng bao nhiêu dm2

360 dm2 45 cm2 bang bao nhieu m2

222222222222222222bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

360 dm2 45 cm2 bang m2

508 dm2 bang bao nhieu cm2

2007 cm2 bang bao nhieu dm2 va cm2

3100cm2 bang bao nhieu dm2

6dm2 bang bao nhieu cm2

508 dm2= 50800 cm2; 2007 cm2= 20 dm27 cm2; 3100 cm2= 31 dm2; 6 dm2= 600 cm2

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

360 dm2 45 cm2 =        m2

360 dm2 45 cm2 =         m2

45 dm2 8 cm2 bang .... m2

360 dm2 45cm2 = bao nhieu m2

3 , 6045 nha bạn

2,7 dm2 = bang bao nhieu dm2 = cm2

Được cập nhật 22 tháng 10 2017 lúc 13:40

2,7 dm2 = 2,7 dm2 = 270 cm2

12 ha =................., 2500 dm2 =.............., 140000 cm2 =.................., 8 m2 26 dm2 =...................., 20 m2 4 dm2=.............

5 km2 =................, 90000 dm2 =..............., 1070000 cm2 =...................,45 dm2=..................., 7 m2 7 dm2 =.....................

Được cập nhật 13 tháng 7 2017 lúc 11:14

12 ha = 120000m2,2500 dm2 =25m2, 140000 cm2 =14m2 , 8 m2 26 dm2 =8,26m2   , 20 m2 4 dm2=20,04m2

5 km2 =5000000m2 , 90000 dm2 = 900m2, 1070000 cm2 =107m2 ,45 dm2=0,45m2, 7 m2 7 dm2 =7,07m2

Đúng thì tk nha.

Bạn ơi sao lại chả có câu nào ghi đúng hết vậy.

VD: 5km2=........một đơn vị nào đó chứ

mik quen ghi doi ra met het nhe

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 m2=  cm2

3/4m2 bằng bao nhiêu dm2

m2 = dm2

16 m2=  dm2

3/4m2 bằng bao nhiêu dm2

dm2 =  cm2

308 dm2=  cm2

3/4m2 bằng bao nhiêu dm2

m2 =  cm2

b) 700 cm2=  dm215 m29 dm2=  dm2

3400 dm2=  m2 7 dm225 cm2=  cm2

50 000 cm2=  m228 m250 cm2=  cm2

c) 948 dm2=  m2 dm28791 dm2=  m2 dm2

705 cm2=  dm2 cm230 045 cm2=  m2 cm2

Được cập nhật 8 tháng 3 lúc 20:52

a) 4 m2= 40000 cm2

3/4m2 bằng bao nhiêu dm2

m2 = 50dm2

16 m2= 1600 dm2

3/4m2 bằng bao nhiêu dm2

dm2 = 50 cm2

308 dm2= 30800cm2

3/4m2 bằng bao nhiêu dm2

m2 = 100 cm2

b) 700 cm2= 7 dm215 m29 dm2= 1509 dm2

3400 dm2= 34 m27 dm225 cm2= 725 cm2

50 000 cm2= 5 m228 m250 cm2= 280050 cm2

c) 948 dm2= 9 m248 dm28791 dm2= 87 m291 dm2

705 cm2= 7 dm25cm2 30 045 cm2= 3 m245 cm2

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 3/4m2 bằng bao nhiêu dm2