2dm8cm bằng bao nhiêu cm

Một mảnh bìa hình vuông có chu vi 2dm8cm hỏi mảnh bìa đó có diện tích bằng bao nhiêu xăng ti mét vuông

S=49 cm2

Đổi: 2dm 8cm = 28 cm.

Cạnh mảnh bìa là:

28 : 4 = 7 ( cm )

Diện tích mảnh bìa là:

7 x 7 = 49 ( cm2)

Đáp số: 49cm2.

Mảnh bìa màu đỏ có diện tích 960cm2, mảnh bìa xanh có diện tích bằng ¼ diện tích mảnh bìa màu đỏ. Hỏi cả hai mảnh bìa có diện tích bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Được cập nhật 18 tháng 5 2020 lúc 21:55

Diện tích mảnh bìa xanh là : 960 x\(\frac{1}{4}\)= 240 (cm2)

Cả hai mảnh bìa có diện tích là : 960 + 240 = 1200 (cm2)

Đ/S : 1200 cm2

Mảnh bìa màu đỏ có diện tích 960cm2, mảnh bìa xanh có diện tích bằng ¼ diện tích mảnh bìa màu đỏ. Hỏi cả hai mảnh bìa có diện tích bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Mảnhbìa màu xanh có diện tích là:

960 x 1/4 = 240 (cm2)

Cả hai mảnh bìa có diện tích là:

960 + 240 = 1200 (cm2)

Đáp số : 1200 cm2

nhớ k mình nhé