2dm3cm bằng bao nhiêu cm

Một hình vuông có cạnh 2dm3cm.chu vi hình vuông là bao nhiêu?

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

đổi:2dm3cm=23cm

chu vi hình vuông là:

23x4=92(cm)

ĐS:92cm

Giải

Đổi: 2dm3cm=23cm

Chu vi hình vuông là:

23×4=92 (cm)

Đáp số: 92cm