25 mét vuông 7 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông

7 mét vuông 5 đề xi mét vuông..................57đề xi mét vuông

8 mét vuông 21 đề xi mét vuông.................8021đề xi mét

17đề xi mét 50 xăng ti mét.............17050 xăng ti mét vuông

><=?

Được cập nhật 23 tháng 7 lúc 20:57

7 mét vuông 5 đề xi mét vuông.........>.........57đề xi mét vuông

8 mét vuông 21 đề xi mét vuông.......<..........8021đề xi mét

17đề xi mét 50 xăng ti mét.....<.......17050 xăng ti mét vuông

đổi hết về bên tay trái ra đã rồi so sánh hộ mình nhé                                                nhưng mà câu hai phải là bằng chứ

2 mét vuông=bao nhiêu xăng ti mét vuông

7 mét vuông 8 đề xi mét vuông =bao nhiêu đề xi mét vuông

400 xăng ti mét vuông =đề xi mét vuông

4 tấn 5 tạ =kg

1/2 ngày=giờ

Được cập nhật 3 tháng 8 lúc 10:33

các bạn ơi giúp mình với

2 m2=20000 cm2

7m2 8dm2=708 dm2

400 cm2=4dm28

4,tấn 5 tạ=4500kg

1/2ngày= 12giờ

400cm2=4dm2

8 mét vuông +5 đề xi mét vuông =

Được cập nhật 6 tháng 7 lúc 21:02

đổi 5 đề xi mét vuông=0,05 m vuông

8+0,05=8,05 mét vuông

8 mét vuông +5 đề xi mét vuông =8,05 m2

OLM ơi sao toàn duyệt bài em không vậy !

15 xăng ti mét vuông=.................đề xi mét vuông

758mi li mét vuông=.............đề xi mét vuông

1750mi li mét vuông=............đề xi mét vuông

905 xăng ti mét vuông=....................đề xi mét vuông

Được cập nhật 16 tháng 10 2017 lúc 22:34

15 xăng ti mét vuông = 0.15 đề xi mét vuông

758 mi li mét vuông = 0.0758 đê xi mét vuông

1750 mi li mét vuông = 0.175 đề xi mét vuông

905 xăng ti mét vuông = 9.05 đề xi mét vuông

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA

ĐÚNG THÌ K NHA BẠN

15 cm2 = 0,15 dm2

758 mm2=0,0758 dm2

1750 mm2=0,175 dm2

905 cm2=9,05 dm2

1 mét vuông 58 đề - xi -mét vuông =.....đề - xi - mét vuông

32 đề- xi - mét vuông 46 xăng - ti - mét vuông =......xăng - ti - mét vuông

Được cập nhật 13 tháng 5 lúc 21:00

1 mét vuông 58 đề - xi -mét vuông =158đề - xi - mét vuông

32 đề- xi - mét vuông 46 xăng - ti - mét vuông =3246.xăng - ti - mét vuông

1 mét vuông 58 đề - xi - mét vuông = 158 đề - xi - mét vuông

32 đề - xi - mét vuông 46 xăng - ti - mét vuông = 3246 xăng - ti - mét vuông

1 m258 dm2= 158 dm2

32 dm246 cm2=3246 cm2

đổi các đơn vị diện tích sau:4589 đề-xi-mét-vuông=..........mét vuông...........xăng-ti-mét vuông,579689=xăng-ti-mét vuông......mét vuông......đề-xi-mét vuông...... xăng-ti-mét vuông,12000000=xăng-ti-mét vuông......... đề-xi-mét vuông.........mét vuông,25879000 mét vuông=..........ki-lô-mét vuông..........mét vuông

Được cập nhật 18 tháng 1 lúc 21:31

8 và 26 phần 100 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông

Được cập nhật 26 tháng 12 2017 lúc 20:09

8\(\frac{26}{100}\)m2=\(\frac{826}{100}\)m2= 826 dm2

7m 3cm =...........m

1/5 héc-tô-mét vuông 5 mét vuông =..................mét vuông

5ha 27 đề-ca-mét vuông =.......................mét vuông

2 mét vuông 43 đề-xi-mét vuông =..................mét vuông

Được cập nhật 15 tháng 4 2020 lúc 9:26

7 m 3 cm = 7,03 m

5 hm2 5 m2 = 505 m2

2 m2 43 dm2 = 2,43 m2

Người ta sơn mặt trước của một ngôi nhà là hình chữ nhật có chiều dài 5 mét, chiều rộng 3 mét 8 đề xi mét. Tính diện tích cần sơn , biết rằng diện tích cửa ra vào và cửa sổ là 6 mét vuông 20 đề xi mét vuông.

Được cập nhật 15 tháng 5 lúc 19:47

Đổi:\(3m8dm=3,8m;6m^220dm^2=6,2m^2\).

Diện tích mặt trước ngôi nhà hình chữ nhật là:

\(5\times3,8=19\left(m^2\right)\)

Diện tích cần sơn là:

\(19-6,2=12,8\left(m^2\right)\)

5km 15dam=...km

2 tấn 8 yến=...tấn

9đề xi mét vuông 24 xăng ti mét vuông=....đề xi mét vuông

15ha=...km

8kg7g=....g

1,25 ki lô mét vuông=...mét vuông

3 mét vuông 25 xăng ti mét vuông=...xăng ti mét vuông

315,02kg=...kg..g

4km25m...km

3 tấn 5 kg=...tạ

Được cập nhật 9 tháng 11 2016 lúc 0:07

nhiều quá ta

ko làm nổi rùi

thay vì làm mk sẽ tặng bn mấy tấm ảnh về conan nha

Kết quả hình ảnh
Kết quả hình ảnh
Kết quả hình ảnh
Kết quả hình ảnh
Kết quả hình ảnh
Kết quả hình ảnh
Kết quả hình ảnh
Kết quả hình ảnh

thế thui nha

hihi

moi don vi koi luong hon kem nhau 10 lan

moi don vi x2thi hon kem nhau 100 lan

từ đó bn có thể đổi ra bất kì đơn vị nào

5km15dam=5,15km

2tan8yen=2,8tan

9 đề xi mét vuông 24 xang ti met vuong=0,0924 de xi met vuong

15ha=1,5km

8kg7g=8007g

1,25=1250000

3 m vuông 25 cm vuông =30025m vuong

315kg 2g

4,25km

30,5ta