2/5km2 bằng bao nhiêu m2

Đổi đơn vị: 1/4 ha = ... m2 và 2/5km2 = ... ha

1/4 ha=1/4x1000=250m2
2/5km2=2/5x100=40ha1/4 ha = ..2500. m2 và 2/5km2 = ...250 haMinh lam lai nha:
Ta co:
1ha = 10000 m^2
=> 1/4 ha = ..2500. m2
1km2 = 100 ha
=>2/5km2 = 40... ha

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 2/5km2 bằng bao nhiêu m2