1m2 25cm2 bằng bao nhiêu cm2

bai 3:viet so thap phan thich hop vao cho cham

a) 1m25cm=...cm        b) 1m25cm=...m

1m2 25cm2=...cm2

1m3 25cm3=...cm3                     1m2 25cm2=...m2

1m3 25cm3=...m3

a) 1m 25cm = 125 cm

1m225cm2= 10025 cm2

1m325 cm3= 1000025 cm3

b) 1m 25cm = 1,25 m

1m225cm2= 1,0025 m2

1m325cm3= 1,000025 m3

a) 1m 25cm = 125 cm

1m2 25cm2 = 10025 cm2

1m3 25cm3 = 1000025 cm3

b) 1m 25cm = 1,25 m

1m2 25cm2 = 1,0025 m2

1m3 25cm3 =1,000025 m3

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1m25cm=..........cm

1m2 25cm2=..........cm2

1m2 25cm2=..........cm2

1m 25cm=..........m

1m2 25cm2=..........m2

1m2 25cm2=..........m2

~Ai làm đúng và nhanh sẽ có tick~

1m25cm=125 cm

1m2 25cm2=10025 cm2

1m2 25cm2=10025 cm2

1m 25cm=125m

1m2 25cm2=401/400m2

1m2 25cm2=401/400 m2

Trl :

125 cm

10025cm2

10025cm2

125 cm

10025cm2

10025cm2

1m25cm=....125......cm

1m2 25cm2=.....10025.....cm2

1m225cm2=...10025...cm2

1m 25cm=.....1,25.....m

1m2 25cm2=.....1,0025.....m2

1m225cm2=...1,0025........m2

#HOK TỐT #

ai giải nhanh và đúng mk sẽ tick

2mm =...dm            250m =...km             1m25cm=...cm

35kg =...tạ             450kg =...tấn             1m2 25cm2=...cm2

24cm2 =...dm2          7800m2 =...ha            1m3 25cm3=..cm3

2cm3 =...dm3            35dm3=...m3             1m 25cm=...m

7ha 68m2 =...ha          13ha 25m2 =...ha         1m2 25cm2 =..m2

6 tấn 500kg =..tấn         4 tạ 38kg =...tấn           1m3 25cm3 =...m3

Được cập nhật 18 tháng 5 lúc 17:53

2mm =0,02 dm                           250m = 100025 km                             1m25cm = 125 cm

24cm2 = 0,24dm2                        7800m2 =0,78 ha                        1m2 25cm2 = 10025 cm2

2cm3 =0,002 dm3                         35dm3 = 0,035m3                       1m 25cm = 1,25 m

7ha 68m2= 70,028ha                        13ha 25m2 = 13, 025 ha                   1m2 25cm2 = 1,0025 m2

6 tấn 500 kg = 6,5tấn                     4 tạ 38kg = 0, 438 tấn                      1m3 25 cm3 = 1,000025 m3

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 1m2 25cm2 bằng bao nhiêu cm2