1654m2 bằng bao nhiêu ha

a] 1654m2=..ha        b]5000m2 =...ha

c] 1ha = ...km2          d]15ha = ...km2

a) 1654 m2 = 0,1654 ha

b) 5000 m2 = 0,5 ha

c) 1 ha = 0,01 km2

d) 15 ha = 0,15 km2

a) 1654 m2= 0,1654 ha

b) 1 ha = 0 ,0 1 km2

c) 5 000 m2= 0, 5000 ha

d) 15 ha = 0,15 km2

a] 0,1654ha       b] 0,5ha

c] 0,01km2       d] 0,15km2

a ] 0,1654ha                     b ]5000m2 =0,5ha

c ]1 ha =0,01km2                 d ]15ha =0,15km2

Nhớ k mk đó nha !

a. = 0,1654 ha        b. = 0,5 ha

c. = 0,01 km2         d, = 0,15 km2

a]1654m2=0,1654ha                b)5000m2=0,5ha

c)1ha=0,01km2                    15ha=0,15km2

Viết các số đó dưới dạng số thập phân

5000m2 = ________________ ha

1 ha = _________________ km2

1654m2 _________________ ha

15 ha = ________________________ km2

Giải giúp mình . Thanks

5000m2 = 0,5 ha

1 ha= 0,01 km2

1654 m2 = 0,1654 ha

15 ha = 0,15

1) 0,5000

2)0,1

3)0,1654

4)1,5

5000m2 = 0,0005 ha

1 ha = 0,01km2

1654m2 =0,1654ha

15 ha = 0,15km2

1654m2 =     ha

54m23cm =        m

5000m2 =       ha

8m2cm=       cm

1ha =         km2

7654m =           km

15ha =         km

87m34cm =           dm

Được cập nhật 30 tháng 10 2016 lúc 21:53

0,1654 ha

54,23m

0,5 ha

802 cm

0,01 km2

7,654 km

0,15 km

873,4 dm

chúc bạn học tốt

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 1654m2 bằng bao nhiêu ha