1654m2 bằng bao nhiêu ha

a] 1654m2=..ha        b]5000m2 =...ha

c] 1ha = ...km2          d]15ha = ...km2

a) 1654 m2 = 0,1654 ha

b) 5000 m2 = 0,5 ha

c) 1 ha = 0,01 km2

d) 15 ha = 0,15 km2

a) 1654 m2= 0,1654 ha

b) 1 ha = 0 ,0 1 km2

c) 5 000 m2= 0, 5000 ha

d) 15 ha = 0,15 km2

a] 0,1654ha       b] 0,5ha

c] 0,01km2       d] 0,15km2

a ] 0,1654ha                     b ]5000m2 =0,5ha

c ]1 ha =0,01km2                 d ]15ha =0,15km2

Nhớ k mk đó nha !

a. = 0,1654 ha        b. = 0,5 ha

c. = 0,01 km2         d, = 0,15 km2

a]1654m2=0,1654ha                b)5000m2=0,5ha

c)1ha=0,01km2                    15ha=0,15km2

Viết các số đó dưới dạng số thập phân

5000m2 = ________________ ha

1 ha = _________________ km2

1654m2 _________________ ha

15 ha = ________________________ km2

Giải giúp mình . Thanks

5000m2 = 0,5 ha

1 ha= 0,01 km2

1654 m2 = 0,1654 ha

15 ha = 0,15

1) 0,5000

2)0,1

3)0,1654

4)1,5

5000m2 = 0,0005 ha

1 ha = 0,01km2

1654m2 =0,1654ha

15 ha = 0,15km2

1654m2 =     ha

54m23cm =        m

5000m2 =       ha

8m2cm=       cm

1ha =         km2

7654m =           km

15ha =         km

87m34cm =           dm

Được cập nhật 30 tháng 10 2016 lúc 21:53

0,1654 ha

54,23m

0,5 ha

802 cm

0,01 km2

7,654 km

0,15 km

873,4 dm

chúc bạn học tốt