1230 cm vuông bằng bao nhiêu dm vuông

a)198 cm vuông =......dm vuông...cm vuông b) 2080 dm vuông=...m vuông .dm vuông c)3107 mm vuông =.....cm vuông ...mm vuông d)45908 m vuông=...hm vuông ..dam vuông..m vuông

a)198 cm vuông =1,98 dm vuông 198 cm vuông

b) 2080 dm vuông= 20,8 m vuông , 2080 dm vuông

c)3107 mm vuông =31,07 cm vuông 3107 mm vuông

d)45908 m vuông=4,5908 hm vuông 459,08dam vuông 45908 m vuông

Học tốt!!!

Nếu sai cho tuôi xin lỗi nha!!!!!

@Sóc

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

a)198 cm vuông =....1..dm vuông  .98 ..cm vuông

b) 2080 dm vuông=.20..m vuông  . 80 dm vuông

c)3107 mm vuông =...31..cm vuông .7..mm vuông

d)45908 m vuông=..4.hm vuông .59.dam vuông. 8.m vuông

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 1230 cm vuông bằng bao nhiêu dm vuông