10000 từ là bao nhiêu trang Word

Câu hỏi: Nếu viết 500 từ trên khổ giấy A4 với phông chữ Times New Romam và cỡ chữ 14 thì cấn bao nhiêu trang giấy? Giúp vs ạ

Nếu viết 500 từ trên khổ giấy A4 với phông chữ Times New Romam và cỡ chữ 14 thì cần khoảng 2 tờ tính cả mặt sau.

2 mặt trước sau bạn

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 10000 từ là bao nhiêu trang Word