1 phút đọc

1 giây bằng bao nhiêu phút bằng bao nhiêu giờ

Cách đổi Giây ra Phút (s ph) 1 phút = 60 giây 1 giây = 1/60 phút = 0.016666666 phút Như vậy: Thời gian t tính bằng đơn vị giây (s) bằng thời gian t đơn vị phút
1 giây bằng bao nhiêu phút bằng bao nhiêu giờ

Cách đổi Giây ra Phút (s  ph)

1 phút = 60 giây

1 giây = 1/60 phút = 0.016666666 phút

Như vậy:

Thời gian t tính bằng đơn vị giây (s) bằng thời gian t đơn vị phút (s) chia cho 60.

Công thức:t(ph)= t(s) : 60

Ví dụ:

1 giây bằng bao nhiêu phút?

t(ph) = 1 : 60 = 1/60 phút

135 giây bằng bao nhiêu phút?

t(ph) = 135 : 60 = 2,25 phút

Đổi 196 giây ra phút

t(ph) = 195 : 60 = 3,25 phút

Đổi 1 giờ 10 phút 30 giây ra phút

t(ph) = (1 x 60) + 10 + (30 :60) = 70,5 phút

Xem thêm:

  • Quy đổi từ Giây sang Giờ
  • Quy đổi từ Giờ sang Phút

Bài viết liên quan:

  1. Quy đổi từ Phút sang Giây
  2. Quy đổi từ Giờ sang Phút
  3. Quy đổi từ Phút sang Giờ
  4. Quy đổi từ Giờ sang Giây
  5. Quy đổi từ Giây sang Giờ

Video liên quan