1/5 m vuông bằng bao nhiêu dm vuông

3m vuông 5 dm vuông = bao nhiêu dm vuông

Được cập nhật 22 tháng 4 lúc 18:12

=305\(m^2\)nha

3m vuông 5dm vuông = 305dm vuông

3m25dm2= 305dm2

16 tấn bằng bao nhiêu tạ

1/2 tạ bằng bao nhiêu kg

1/5 m vuông bằng bao nhiêu dm vuông

1/10 dm vuông bằng bao nhiêu cm vuông

1/100 m vuông bằng bao nhiêu cm vuông

1500 dm vuông bằng bao nhiêu m vuông

600 cm vuông bằng bao nhiêu dm vuông

Được cập nhật 18 tháng 2 lúc 15:06

16 tấn = 160 tạ

\(\frac{1}{2}\)= 50 kg

\(\frac{1}{5}m^2\)= 20dm2

\(\frac{1}{10}dm^2\)= 10cm2

\(\frac{1}{100}m^2\)= 100cm2

1500dm2= 15m2

600cm2= 6dm2

16 tấn bằng 16tạ

1/2 tạ bằng 50 kg

1/5 m vuông 20 dm vuông

1/10 dm vuông bằng 10cm vuông

1/100 m vuông bằng 100cm vuông

1500 dm vuông 15m vuông

600 cm vuông bằng 6dm vuông

16 TẤN =160 TẠ

1/2 TẠ =50 KG

1/5M VUÔNG=20DM VUÔNG

1/10 DM VUÔNG=10 CM VUÔNG

1/100 M VUÔNG=100CM VUÔNG

1500 DM VUÔNG=15 M VUÔNG

600CM VUÔNG=6 DM VUÔNG

HOK TỐT

45 dm 45 cm = cm 23 cm vuông = dm vuông 3 m vuông 5 dm vuông bằng bao nhiêu m vuông

\(45dm45cm=495cm\)

\(23cm^2=0,23dm^2\)

\(3m^25dm^2=3,05m^2\)

45dm 45cm = 495cm

23cm2= 0,23dm2

3m25dm2= 3,05m2

45dm45cm=495cm

23cm2=0,23dm2

3m25dm2=3,03m2

31m vuông  45 dm vuông=......................m vuông

790 ha=............................km vuông

2m vuông  4dm vuông=.......................m vuông

2,4 m vuông=............................dm vuông

79 dm vuông 4cm vuông=..........................dm vuông

3450cm vuông=..............................m vuông

3m vuông 25 dm vuông=.....................dm vuông

74,235dm vuông=.......................cm vuông

1,4 ha=............................m vuông

197,4 cm vuông=.............................dm vuông

54,28m vuông=................................dm vuông

25 cm vuông  8mm vuông=...................................cm vuông

0,035km vuông=..........................................ha

854dm vuông=..............................m vuông

Được cập nhật 18 tháng 5 lúc 12:49

31,45 m vuông

7,9 km vuông

2,04 m vuông

240 dm vuông

31,45 m vuong

7,9km vuong

2,04m vuong

240 dm vuong

79,04dm vuong

0,345m vuong

325dm vuong

7423,5cm vuong

1400 m vuong

1,974dm vung

5428 dm vuong

25,08 cm vuong

3,5 ha

8,54m vuong

1/5 m vuông = bao nhiêu dm vuông

đổi `m^2=100dm^2`

`=>1/5m^2=1/5xx100=20dm^2`

\(\dfrac{1}{5}m^2=20\left(dm^2\right)\)

Hơi tắt bạn hs này lớp 4..........

1 phần 4 km vuông = bao nhiêu m vuông

1 phần 5 dm vuông =bao nhiêu cm vuông

\(\frac{1}{4}km^2=250000m^2\)

\(\frac{1}{5}dm^2=20cm^2\)

#Hoctot

.

\(\frac{1}{4}\)\(km^2\) =\(250000^2\)\(m^2\)

\(\frac{1}{5}\)\(dm^2\)=\(20\)\(cm^2\)

#HT

bài giống nhau giữ ta....

nhưng tui ko copy đâu :(

3m vuông 5dm vuông =..........dm vuông

Được cập nhật 28 tháng 1 lúc 20:45

3m vuông 5dm vuông =..........dm vuông

Vì 1 m vuông = 100 dm vuông nên 3 m vuông = 300 dm vuông.

3m vuông 5dm vuông =300dm vuông + 5 dm vuông

3 m vuông 5dm vuông=305dm vuông

Tl :

\(3m^25dm^2=305dm^2\)

Hok tốt

Trả lời:

3m25dm2= 305dm2

Hok tốt !

^_^

2500 phần 5 mét vuông bằng bao nhiêu dm vuông

Được cập nhật 28 tháng 3 lúc 14:20

\(\frac{2500}{5}m^2=500m^2\)

\(500m^2=5dm^2\)

\(\Rightarrow\frac{2500}{5}m^2=5dm^2\)

học tốt

a.27 dm vuông= ......m vuông

b.3m khối 15 dm khối=.......m khối

a. Bằng 0,27 b. Bằng 3,015

a.27 dm vuông= 0,27.m vuông

b.3m khối 15 dm khối=3,015m khối

a.27 dm vuông= 0,27.m vuông

b.3m khối 15 dm khối=3,015m khối

1

-- km vuông =bao nhiêu m vuông

4

1

-- dm vuông = bao nhiêu cm vuông

5

\(\frac{1}{4}km^2=250000m^2\)

\(\frac{1}{5}dm^2=20cm^2\)

#Hoctot

.

\(1km^2=1000000m^2\)

\(41dm^2=4100cm^2\)

1 phần 4 km vuông = baonhiêu m vuông

1 phần 5 dm vuông= bao nhiêu cm vuông

mông các bạn giúp