1/10m2 bằng bao nhiêu dm2

Đổi: 1/10m2 = ... dm2

Đổi: 1/10m2 = .10.. dm2Đổi 10m2 = 1000dm2.
1/10m2 bằng số dm2 là :
  1000 : 10 = 100 ( dm2 )
Vậy 1/10m2 = 100dm2.1,10m2=1dm2

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết 1/10m2 bằng bao nhiêu dm2